Practica noastră
oferă servicii juridice
în toate domeniile
și aspectele dreptului

Divorțul și Dreptul Familiei
Divorț

Divorțul este o imensă piatră de hotar în viața unei persoane.


Interesul Copilului

Suportul copilului este dreptul copilului. Nu este dreptul părinților.


Custodie și Sprijin pentru Soți

Custodia copilului este, fără îndoială, cea mai intensă și mai complicată zonă a Dreptului Familiei.

Acordurile

Medierile sunt punctul de plecare dacă tu sau soțul tău poți separa sentimentele de divorț.


Tutelă

Am rafinat abordarea inovatoare a fiecăruia dintre cazurile noastre; numai în interesul superior al copilului.


Partaj

O afacere este de obicei clasificată drept proprietate familială.

Drept Civil
Dezvoltarea Comunităților

Tranzacții financiare privind împrumuturi publice și private, subvenții și granturi, bănci și creditori nebancari.


Mediu

Litigii și Acțiuni de Executare, Respectarea Reglementărilor de Mediu.


Construcții și Imobiliare

Câteva detalii despre această arie de activități

Tehnologie & Proprietate Intelectuală

Patente, E-Business, Drepturi de autor & Mărci înregistrate


Asigurări

Achiziția, Evaluarea și Managementul Activelor, Recuperarea și Managementul Riscului


Medical & Medicament

Dispozitiv medical / Farmaceutic, Malpraxis, Asistență medicală la domiciliu și Litigii de Îngrijire pe termen lung

Drept Comercial și Office & Corporate
Contracte & Tranzacții

Lucrăm pentru a înțelege tipul de afaceri al fiecărui client precum și nevoile de finanțare internă.


Conflicte, Corporate, Autorități

Ajutăm clienții cu afaceri de toate dimensiunile să adopte "practici de management" concepute pentru a respecta regulile și reglementările complexe aplicabile companiilor lor.


Faliment

Pentru amândoi: creditori sau debtori

Startup

Pentru organizațiile care doresc să reușească este esențial să facă lucrurile cum trebuie de la bun început.


Consiliere Generală & Repoziționare

Prin implementarea strategiilor corecte, putem face schimbările organizaționale mai puțin stresante.


Fuziuni & Achiziții

Oferim clienților noștri o gamă diversă și impresionantă de puncte forte pentru a-și atinge obiectivele.

Drept European
Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Analiza și scrierea plângerilor cu șanse reale de admisibilitate până la executarea hotărârilor împotriva statului.


Achiziții Publice

negocierea și redactarea contractelor, consultanță juridică în pregătirea ofertelor de participare la licitații, depunerea plângerilor


Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Curtea constituie autoritatea judiciară a Uniunii Europene și, în cooperare cu instanțele și tribunalele statelor membre, asigură aplicarea uniformă și interpretarea dreptului UE.

Drept Penal
Consiliere Juridică în Materie Penală

Infracțiuni rutiere, amenințări, violența în familie, droguri, infracțiuni vamale, crima, furt & tâlhărie


Car Accident

Revendicări care implică toate tipurile de vătămări moderate, grave și severe. Construirea unui caz care poate fi utilizat pentru compania de asigurări sau în instanță.


Dreptul Afacerilor în materie penală

Evaziunea fiscală, frauda financiară în domeniul bancar, spălarea banilor sau fraudarea convențiilor, bancruta simplă sau bancruta frauduloasă.

Dreptul Muncii
Colaborări, Contracte & Finalizării

Management și ocuparea forței de muncă, Joint venture, Comercial.


Litigii de muncă

Avem o vastă experiență de consiliere și litigii în aproape fiecare aspect al relației angajator / angajat.


Managementul Resurselor Umane

Ajutăm clienții noștri să dezvolte și să monitorizeze în mod proactiv o strategie globală privind ocuparea forței de muncă și un proces care abordează și completează principalele lor obiective și valori.


Resurse Umane peste hotare

Reprezentarea pentru clienții care se confruntă cu campanii de sindicat, negocierea contractelor colective și încetarea contractului de muncă.


Economie și Dreptul Afacerilor
Formarea entităților

Alegerea formei corecte de afaceri este esențială pentru gestionarea cu succes a răspunderii, a impozitelor, a finanțării, a succesiunii în afaceri și a planificării imobiliare și a problemelor legate de transferul proprietății pentru companiile de toate dimensiunile.


Consiliere de Afaceri, Contracte și Tranzacții

Ne ocupăm de un spectru larg de probleme de consiliere, contracte și tranzacții pe o gamă largă de domenii de afaceri - de la producție, imobiliare, servicii de construcții, servicii financiare și asistență medicală la tehnologie, divertisment, distribuție și transport.


Litigii Comerciale

Litigiile privind acordurile de achiziție și de lichidare a afacerilor, litigiile dintre parteneri și acționari, litigiile legate de vânzarea de bunuri și servicii și litigiile de distribuție și de franciză

Găzduire Sediu
Startup

Reducerea timpului de înregistrare la Registrul Comerțului, Reducerea costurilor cu chiria, cu utilitățile, cu personalul


Business Online

Servicii complete de înființare a socetăților comerciale de tip SRL, SRL – D atât clienților din România cât și celor din afara țării.


Începerea unei afaceri

Serviciile noastre cuprind rezervarea denumirii la Registrul Comerțului, redactarea actului constitutiv și a declarațiilor cerute de legilația în vigoare, depunerea documentației la Registrul Comerțului

Avocat Iasi Domenii Specialitate

: Care este cel mai bun avocat Iasi din Baroul Iasi?. Fie ca e vorba de avocat civil Iasi, avocat divort Iasi, avocat comercial Iasi, cel mai bun avocat penal Iasi, avocat accidente rutiere sau avocat executare silita Iasi, cel mai bun avocat Iasi este cel care are solutia pentru cazul respectiv, poate obtine datele necesare solutionarii si poate livra solutia catre partile implicate. Cabinet Avocat Iași - Claudia Bicu din Baroul Iași (1)Orice comunicare sau corespondenţă profesională între avocaţi, între avocat şi client, între avocat şi organele profesiei, indiferent de forma în care a fost făcută, este confidenţială. (2)În relaţiile cu avocaţii înscrişi într-un barou dintr-un stat membru al Uniunii Europene, avocatul este obligat să respecte dispoziţiile speciale prevăzute de Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană. (3)În relaţiile cu un avocat înscris într-un barou din afara Uniunii Europene, avocatul trebuie să se asigure, înainte de a schimba informaţii confidenţiale, că în ţara în care îşi exercită profesia confratele străin există norme ce permit asigurarea confidenţialităţii corespondenţei şi, în caz contrar, să încheie un acord de confidenţialitate sau să îl întrebe pe clientul său dacă acceptă, în scris, riscul unui schimb de informaţii neconfidenţiale. (4)Corespondenţa şi informaţiile transmise între avocaţi sau între avocat şi client, indiferent de tipul de suport, nu pot fi în niciun caz aduse ca probe în justiţie şi nici nu pot fi lipsite de caracterul confidenţial. Art. 11 În raporturile cu instanţele judecătoreşti, cu Ministerul Public, cu celelalte autorităţi şi instituţii publice, cu persoanele juridice şi persoanele fizice cu care vine în contact, avocatul este dator să aibă un comportament demn, civilizat şi loial. Art. 12 (1)Organele profesiei de avocat au sarcina permanentă de a asigura exercitarea calificată a dreptului de apărare, organizând în mod corespunzător primirea în profesie, pregătirea profesională iniţială şi pregătirea continuă a avocaţilor, respectarea strictă a deontologiei şi a disciplinei profesionale. (2)Toţi avocaţii au dreptul şi îndatorirea de a participa la formele de pregătire profesională stabilite de către organele profesiei. (3)Barourile şi U.N.B.R. au obligaţia, din oficiu sau la cerere, să acţioneze prin toate mijloacele legale pentru protecţia profesiei, a demnităţii şi onoarei corpului de avocaţi. Art. 13 Dispoziţiile prezentului statut se aplică în mod corespunzător şi avocaţilor străini, inclusiv formelor de exercitare a profesiei de către aceştia. CAPITOLUL II: Organizarea profesiei de avocat SECŢIUNEA 1: Dobândirea calităţii de avocat SUBSECŢIUNEA 1: Primirea în profesie Art. 14 (1)Primirea în profesia de avocat se realizează numai în baza promovării examenului organizat de către U.N.B.R. la nivel naţional. (2)Cu titlu de excepţie, în condiţiile legii, pot accede în profesie, fără susţinerea examenului, judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cărora le-a expirat mandatul pentru care au fost numiţi ori, după caz, care au fost eliberaţi din motive neimputabile, precum şi, în aceleaşi condiţii, judecătorii de la instanţele internaţionale. Art. 15 (1)Cererea formulată de persoana care doreşte să fie primită în profesie se adresează decanului baroului unde solicitantul intenţionează să exercite profesia. Cererea se depune sau, după caz, se comunică în două exemplare şi va cuprinde: a)numele, prenumele şi domiciliul solicitantului; b)locul şi data naşterii; c)elementele actului de identitate şi organul emitent; d)indicarea diplomei de licenţă eliberate de o instituţie de învăţământ superior acreditată în condiţiile legii, care atestă calitatea de licenţiat al unei facultăţi de drept cu durata stabilită de lege, precum şi indicarea, dacă este cazul, a îndeplinirii funcţiei de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani şi a promovării examenului de definitivat în profesia din care provine ori a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 14 alin. (2), după caz; e)declaraţia că nu se află în niciunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute la art. 14 din Lege; f)indicarea cazului de incompatibilitate în care se află, dacă este cazul; (la data 25-ian-2019 Art. 15, alin. (1), litera F. din capitolul II, sectiunea 1, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 428/2018 ) g)precizarea că se solicită dobândirea calităţii de avocat stagiar şi angajamentul de a realiza, pe perioada stagiului, formarea profesională iniţială în profesia de avocat, respectiv de a frecventa, ca avocat definitiv, formele de pregătire profesională continuă, în condiţiile prevăzute de Lege şi de prezentul statut; h)menţiunea, dacă este cazul, că, potrivit Legii, candidatul poate dobândi calitatea de avocat definitiv; i)declaraţia expresă că nu este sau nu a fost înscris într-un alt barou din România. În caz contrar, se vor indica: baroul, perioada, cauzele retragerii sau încetării activităţii. (2)Cererea va fi însoţită de următoarele acte depuse în dublu exemplar: a)copie a actului de identitate şi a actelor de stare civilă; b)copie a diplomei de licenţă şi, după caz, copii ale înscrisurilor care dovedesc îndeplinirea, timp de cel puţin 5 ani, a funcţiei de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult, precum şi promovarea examenului de definitivat în profesia respectivă ori îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 14 alin. (2). În cazul în care se solicită primirea în profesie pe bază de diplome eliberate de instituţiile de învăţământ superior din altă ţară, se va depune şi dovada de echivalare, în condiţiile legii; c)copie a cazierului judiciar, eliberată cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii; d)certificat privind starea de sănătate a candidatului, eliberat de instituţia sanitară stabilită de barou conform hotărârii U.N.B.R. Durata de valabilitate a certificatului este de 60 de zile de la data emiterii; e)certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie; f)două fotografii de tip legitimaţie. (3)În cazul prevăzut la art. 14 alin. (2), judecătorul care a activat la instanţe internaţionale va prezenta adeverinţă în original şi în traducere legalizată, eliberată de către respectiva instanţă, atestând că acesta a îndeplinit calitatea de judecător şi că încetarea acestei calităţi a avut loc din motive neimputabile. Art. 16 (1)Cererea formulată de membrul unui barou din altă ţară în vederea exercitării profesiei de avocat în România se va depune sau, după caz, se va comunica în dublu exemplar la baroul în care doreşte să profeseze şi va cuprinde: a)numele, prenumele şi domiciliul solicitantului; b)locul şi data naşterii; c)numărul, data şi emitentul paşaportului; d)indicarea sediului profesional unde solicitantul doreşte să îşi exercite profesia; e)indicarea perioadei şi a formei în care a exercitat profesia de avocat în România, anterior depunerii cererii (acolo unde este cazul); f)indicarea formei în care urmează să exercite profesia, conform art. 5 din Lege. (2)Cererea va fi însoţită de următoarele acte, depuse în dublu exemplar, traduse în limba română şi certificate: a)paşaport; b)o atestare din partea baroului sau a asociaţiei profesionale de avocaţi din ţara de origine privind calitatea de avocat cu drept de exercitare a profesiei şi starea sa disciplinar. (3)La cerere se vor ataşa: a)avizul conform eliberat de Comisia permanentă a U.N.B.R.; b)indicarea cazului de incompatibilitate în care se află, dacă este cazul; (la data 25-ian-2019 Art. 16, alin. (3), litera B. din capitolul II, sectiunea 1, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea 428/2018 ) c)declaraţia expresă a solicitantului că se obligă să respecte prevederile Legii, ale prezentului statut şi ale codului deontologic; d)dovada încetării formei anterioare în care a exercitat profesia de avocat în România, conform dispoziţiilor art. II din Legea nr. 231/2000privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, după caz; e)certificat medical de sănătate, potrivit art. 15 alin. (2) lit. d); f)două fotografii de tip legitimaţie. Art. 17 (1)Cererea de primire în profesie, în forma şi însoţită de documentaţia prevăzute în prezentul statut, se depune în termen de cel mult 15 zile de la data publicării pe pagina web a U.N.B.R. a organizării examenului naţional de primire în profesie. În termen de cel mult 3 zile de la înregistrare, cererea de primire în profesie se va comunica de către barou U.N.B.R. şi se va afişa la sediul baroului şi pe pagina web a baroului şi a U.N.B.R. (2)Afişarea cererii la sediul baroului se constată prin proces-verbal. (3)În termen de 10 de zile de la afişarea cererii pe pagina web a baroului şi a U.N.B.R., orice persoană poate face opoziţie la cererea de primire în profesie, indicând motivele şi arătând împrejurările şi probele pe care îşi întemeiază opoziţia. (4)Soluţionarea opoziţiei este de competenţa baroului la care a fost înregistrată cererea de primire în profesie. (5)În termen de 3 zile de la înregistrarea cererii de primire în profesie, decanul baroului va desemna dintre membrii consiliului baroului un avocat-raportor care va efectua investigaţiile necesare cu privire la moralitatea şi demnitatea solicitantului, chiar dacă nu se face opoziţie la înscriere. Art. 18 (1)Avocatul-raportor va face toate cercetările pe care le va considera necesare. (2)Cercetările se vor referi la îndeplinirea de către solicitant a condiţiilor prevăzute de lege şi de prezentul statut pentru primirea în profesia de avocat. Art. 19 În termen de 5 zile de la expirarea termenului de formulare a opoziţiei, avocatul-raportor va depune la barou un raport scris care va cuprinde punctul de vedere motivat cu privire la admiterea sau la respingerea cererii. Art. 20 (1)După depunerea raportului, în termen de cel mult 5 zile, consiliul baroului analizează îndeplinirea condiţiilor pentru primirea în profesie şi soluţionează eventualele opoziţii. (2)Consiliul baroului va pronunţa o hotărâre motivată asupra cererii de primire în profesie, pe care o va comunica U.N.B.R. în termen de cel mult 10 zile de la expirarea termenului de opoziţie. (3)Hotărârea poate fi atacată în termen de 15 zile de la comunicare la Comisia permanentă a U.N.B.R., care va soluţiona contestaţia cu cel puţin 15 zile înaintea datei anunţate a examenului naţional de primire în profesie. În cazul contestaţiilor formulate de persoanele prevăzute la art. 17 alin. (5) din Lege, termenul de soluţionare este de 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei. Hotărârea Comisiei permanente a U.N.B.R. se va afişa pe pagina web a U.N.B.R. (4)Se poate prezenta la examenul naţional de primire în profesie numai candidatul cu privire la care consiliul baroului sau, după caz, Comisia permanentă a U.N.B.R. a pronunţat o hotărâre favorabilă asupra cererii de primire în profesie formulate de acesta. (5)Cel primit în profesia de avocat va fi înscris în tabloul avocaţilor în baza deciziei emise de consiliul baroului, cu respectarea dispoziţiilor art. 20 alin. (8), art. 21, 22 şi 23 din Lege.