OBIECTIVE

Experimentați, atenți și angajați să răspundem la nevoile și solicitărilor clienților noștri.
Suntem ÎMPREUNĂ.

Creativi și inovativi în tratarea litigiilor de orice fel, indiferent de subiect, dimensiunea expunerii sau locul de desfășurare.
Știm DRUMUL

Obiectivul nostru principal este acela de a oferi cel mai bun rezultat posibil și de a forma o relație pe termen lung cu clienții noștri. Credem că drumul spre succes începe cu o analiză adecvată și cuprinde planurile și obiectivele clientului nostru. Experiența noastră ne oferă garanția obținerii unor rezultate superioare.
Știm SUCCESUL.


ÎMPREUNĂ. DRUM. SUCCES. E ceea ce facem.

ÎMPREUNĂ PE DRUMUL SPRE SUCCES


Acest meci nu se poate încheia la egalitate. Există întotdeauna un câștigător și un învins. Noi știm cum să câștigăm.ACTIVITATE

La Cabinet Avocat Claudia Bicu activitatea se bazează pe principii și sprijină deontologia profesională. Reprezentarea juridică de calitate este esențială pentru o afacere de succes. Scopul nostru este de a oferi cea mai bună reprezentare juridică disponibilă la un cost rezonabil și echitabil pentru clienți noștri . Suntem mândri de standardele legale și etice care au fost stabilite de către firma noastră, de tradiția în excelență și lucrăm să le menținem.

CABINET AVOCAT CLAUDIA BICU

La Cabinet Avocat Claudia Bicu fiecare litigiu este o nouă provocare. Practica noastră se concentrează pe experiență și pe resursele proprii în a veni cu noi perspective și idei acolo unde alții se opresc, lucru care până la urmă poate reprezenta o cale spre succes.


OBIECTIVE

Experimentați, atenți și angajați să răspundem la nevoile și solicitărilor clienților noștri.
Suntem ÎMPREUNĂ.

Creativi și inovativi în tratarea litigiilor de orice fel, indiferent de subiect, dimensiunea expunerii sau locul de desfășurare.
Știm DRUMUL

Obiectivul nostru principal este acela de a oferi cel mai bun rezultat posibil și de a forma o relație pe termen lung cu clienții noștri. Credem că drumul spre succes începe cu o analiză adecvată și cuprinde planurile și obiectivele clientului nostru. Experiența noastră ne oferă garanția obținerii unor rezultate superioare.
Știm SUCCESUL.


ÎMPREUNĂ. DRUM. SUCCES. E ceea ce facem.


Cabinet Avocat Claudia Bicu

La Cabinet Avocat Claudia Bicu fiecare litigiu este o nouă provocare. Practica noastră se concentrează pe experiență și pe resursele proprii în a veni cu noi perspective și idei acolo unde alții se opresc, lucru care până la urmă poate reprezenta o cale spre succes.

Acest meci nu se poate încheia la egalitate. Există întotdeauna un câștigător și un învins. Noi știm cum să câștigăm.ACTIVITATE

La Cabinet Avocat Claudia Bicu activitatea se bazează pe principii și sprijină deontologia profesională. Reprezentarea juridică de calitate este esențială pentru o afacere de succes. Scopul nostru este de a oferi cea mai bună reprezentare juridică disponibilă la un cost rezonabil și echitabil pentru clienți noștri . Suntem mândri de standardele legale și etice care au fost stabilite de către firma noastră, de tradiția în excelență și lucrăm să le menținem.

 

Ne concentrăm asupra calității și nu credem în cantitate atunci când ne ocupăm de cazurile clienților noștri, deoarece fiecare caz este unic și merită atenție, dedicare și timp. Noi încurajăm medierile rezonabile, dar putem devein imediat agresivi atunci când este necesar. Pe piață există o larga ofertă de birouri de avocatură foarte în regulă, dar la Cabinet Avocat Claudia Bicu obțineți totul. Talent. Dăruire. Agresivitate într-un mod profesionist. Obțineți o asistență juridică care este unică și diferită de restul. Ai un avocat cu care poți vorbi, cu care se poate relaționa și nu în ultimul rând, cu care poți comunica. Știm că cel mai important caz care există este cazul dumneavoastră și îl tratăm în acest fel. Ne străduim să fim lideri între firmele de avocatură pentru afaceri prin furnizarea de calitate și valoare clienților noștri. Crearea unor relații puternice cu clienții este direcţia noastră.

CABINET AVOCAT CLAUDIA BICU

acestea sunt coordonatele geografice ale firmei noastre, dar măsurate de această dată în ani de activitate și victorii în instanța de judecată

15
2373

Avocat Iasi Despre Noi

: Care este cel mai bun avocat Iasi din Baroul Iasi?. Fie ca e vorba de avocat civil Iasi, avocat divort Iasi, avocat comercial Iasi, cel mai bun avocat penal Iasi, avocat accidente rutiere sau avocat executare silita Iasi, cel mai bun avocat Iasi este cel care are solutia pentru cazul respectiv, poate obtine datele necesare solutionarii si poate livra solutia catre partile implicate. Cabinet Avocat Iași - Claudia Bicu din Baroul Iași În sensul cel mai general, avocatura presupune practicarea sau exercitarea profesiei de avocat prin acordarea de consultanță juridică pentru clienți, elaborarea documentelor legale, reprezentarea clienților în negocieri și procedurilor judiciare etc. Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare, funcţionare şi conducere autonome, stabilite în condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, şi ale prezentului statut. (2)Exercitarea profesiei de avocat este supusă următoarelor principii fundamentale: a)principiul legalităţii; b)principiul libertăţii; c)principiul independenţei; d)principiul autonomiei şi descentralizării; e)principiul păstrării secretului profesional. Art. 2 (1)Scopul exercitării profesiei de avocat îl constituie promovarea şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice, de drept public şi de drept privat. (2)În exercitarea dreptului la apărare recunoscut şi garantat de Constituţia României, republicată, de lege, de pactele şi de tratatele la care România este parte, avocatul are dreptul şi obligaţia de a stărui, prin toate mijloacele legale, pentru realizarea liberului acces la justiţie, pentru un proces echitabil şi soluţionat într-un termen rezonabil, indiferent de natura cauzei sau de calitatea părţilor. Art. 3 (1)În exercitarea profesiei avocatul este independent şi se supune numai legii, prezentului statut şi codului deontologic. (2)Profesia de avocat se exercită numai de avocaţii înscrişi în tabloul avocaţilor întocmit de baroul din care fac parte. (3)Un avocat nu poate fi înscris decât într-un singur barou şi nu îşi poate exercita concomitent activitatea în două sau mai multe forme de exercitare a profesiei. (4)Este interzisă, sub sancţiunile prevăzute de Lege, exercitarea oricărei activităţi specifice profesiei de avocat de către o persoană fizică ce nu are calitatea de avocat înscris într-un barou şi în tabloul avocaţilor sau, după caz, de către orice persoană juridică, cu excepţia societăţii profesionale de avocaţi cu răspundere limitată. Art. 4 (1)Profesia de avocat este organizată şi funcţionează în baza principiului autonomiei şi descentralizării, în condiţiile prevăzute de Lege şi de prezentul statut. (2)Alegerea organelor de conducere ale profesiei de avocat se face numai prin vot secret. (3)Avocatul are dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale profesiei, în condiţiile prevăzute de Lege şi de prezentul statut. (4)Competenţa şi atribuţiile organelor de conducere ale profesiei sunt prevăzute de Lege şi de prezentul statut. Art. 41 (1)Persoanele care îndeplinesc funcţii în cadrul organelor de conducere ale baroului, Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi instituţiilor aflate sub autoritatea acesteia, Casei de Asigurări a Avocaţilor şi filialelor acesteia nu pot participa la rezolvarea unei cereri, la luarea unei hotărâri sau decizii ori la încheierea unui act juridic prin care se produce un folos material pentru acestea, pentru soţul/soţia ori pentru rudele sau afinii până la gradul III inclusiv ale acestora. (2)De asemenea, persoanele indicate la alin. (1) nu pot participa la rezolvarea unei cereri sau la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care au relaţii cu caracter patrimonial. (3)În cazul existenţei unui conflict de interese, persoanele indicate la alin. (1) sunt obligate să se abţină de la soluţionarea cererii, de la participarea la luarea hotărârii sau deciziei, informând în prealabil, în acest sens, organul profesional corespunzător. (4)Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana indicată la alin. (1), soţul/soţia, rudele sau afinii acesteia până la gradul al III-lea inclusiv are/au un interes personal de natură patrimonială, care poate influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor acesteia. (5)Încălcarea prevederilor prezentului articol constituie abatere disciplinară gravă. (la data 20-aug-2012 Art. 4 din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 7/2012 ) Art. 5 (1)În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti există şi funcţionează, în temeiul Legii, un singur barou, persoană juridică de interes public. Baroul este constituit din toţi avocaţii înscrişi în tabloul avocaţilor care au sediul profesional principal în localităţile de pe raza acestuia. (2)Toate barourile din România, constituite potrivit Legii, sunt membre de drept ale Uniunii Naţionale a Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R. (3)U.N.B.R. este persoană juridică de interes public, înfiinţată prin Lege. U.N.B.R. este unica succesoare de drept a Uniunii Avocaţilor din România. (4)Constituirea şi funcţionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise. Actele de constituire şi de înregistrare a barourilor în afara U.N.B.R. sunt nule de drept. Nulitatea poate fi oricând constatată de către instanţă sau alt organ judiciar, la cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu. (5)Sunt interzise, sub sancţiunea prevăzută de Lege, folosirea, fără drept, de către orice persoană a denumirilor “Barou”, “Uniunea Naţională a Barourilor din România”, “U.N.B.R.” ori “Uniunea Avocaţilor din România” sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum şi folosirea fără drept a însemnelor specifice profesiei de avocat ori purtarea fără drept a robei. Art. 6 (1)Libertatea şi independenţa profesiei de avocat sunt principii în baza cărora avocatul promovează şi apără drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale clienţilor potrivit Legii şi prezentului statut. Aceste principii definesc statutul profesional al avocatului şi garantează activitatea sa profesională. (2)Avocatul este liber să îşi aleagă, să schimbe şi să dispună în tot sau în parte de forma de exercitare a profesiei, în condiţiile prevăzute de Lege şi de prezentul statut. (3)Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul. Nimeni nu poate impune unei persoane un anumit avocat, cu excepţia cazurilor privitoare la acordarea asistenţei judiciare obligatorii sau dispuse de către organul judiciar, a asistenţei judiciare prin avocat ca formă a ajutorului public judiciar şi a asistenţei gratuite. Orice clauză ori convenţie contrară, prohibitivă sau restrictivă este lovită de nulitate absolută. (4)Relaţiile dintre avocat şi clienţii săi se bazează pe onestitate, probitate, corectitudine, sinceritate, loialitate şi confidenţialitate. Drepturile şi obligaţiile avocatului sunt prevăzute de Lege, prezentul statut, codul deontologic şi de contractul de asistentă juridică legal încheiat. Art. 7 (1)Intr-o societate întemeiată pe valorile democraţiei şi ale statului de drept, avocatul are un rol esenţial. Avocatul este indispensabil justiţiei şi justiţiabililor şi are sarcina de a apăra drepturile şi interesele acestora. El este deopotrivă sfătuitorul şi apărătorul clientului său. (2)Avocatul, exercitând drepturile care îi sunt conferite de Lege şi de prezentul statut, îşi îndeplineşte îndatoririle şi obligaţiile faţă de client în raporturile cu autorităţile şi instituţiile în relaţie cu care îşi asistă sau îşi reprezintă clientul, faţă de profesia sa în general şi faţă de fiecare confrate în particular, precum şi faţă de public. Avocatul are îndatorirea de a-şi îndeplini cu conştiinciozitate, onoare şi probitate profesională obligaţiile faţă de client, în raporturile cu persoanele fizice, cu autorităţile şi instituţiile publice sau private, cu alte persoane juridice, cu ceilalţi avocaţi, precum şi în relaţia sa cu publicul în general. (3)În exercitarea profesiei, avocatul nu poate fi supus niciunei restricţii, presiuni, constrângeri sau intimidări din partea autorităţilor sau instituţiilor publice ori a altor persoane fizice sau persoane juridice. Libertatea şi independenţa avocatului sunt garantate de lege. (4)Independenţa avocatului nu poate prejudicia interesele clientului său. Avocatul este dator să dea clientului sfaturi juridice corespunzătoare legii şi să acţioneze numai în limitele legii, ale prezentului statut şi ale codului deontologic, potrivit crezului său profesional. (5)Avocatul nu răspunde disciplinar pentru susţinerile făcute oral sau în scris în faţa instanţelor de judecată, a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală ori a altor autorităţi, dacă ele sunt făcute cu respectarea normelor de deontologie profesională. (la data 25-ian-2019 Art. 7, alin. (5) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 428/2018 ) (6)[textul Art. 7, alin. (6) din capitolul I a fost abrogat la 25-ian-2019 de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 428/2018] Art. 8 (1)Secretul profesional este de ordine publică. (2)Avocatul este dator să păstreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei care i-a fost încredinţată. (3)Avocatul nu poate fi obligat în nicio circumstanţă şi de către nicio persoană să divulge secretul profesional. Avocatul nu poate fi dezlegat de secretul profesional nici de către clientul său şi nici de către o altă autoritate sau persoană. Se exceptează însă cazurile în care avocatul este urmărit penal, disciplinar sau atunci când există o contestaţie în privinţa onorariilor convenite, exclusiv pentru necesităţi stricte pentru apărarea sa. (4)Obligaţia de a păstra secretul profesional nu împiedică avocatul să folosească informaţiile cu privire la un fost client, dacă acestea au devenit publice. (5)Nerespectarea prevederilor prezentului articol constituie abatere disciplinară gravă. Art. 9 (1)Obligaţia de a păstra secretul profesional este absolută şi nelimitată în timp. Obligaţia se întinde asupra tuturor activităţilor avocatului, ale asociaţilor săi, ale avocaţilor colaboratori, ale avocaţilor salarizaţi din cadrul formei de exercitare a profesiei, inclusiv asupra raporturilor cu alţi avocaţi. (2)Obligaţia de a păstra secretul profesional revine şi persoanelor cu care avocatul conlucrează în exercitarea profesiei, precum şi salariaţilor săi. Avocatul este dator să le aducă la cunoştinţă această obligaţie. (3)Obligaţia de a păstra secretul profesional revine tuturor organelor profesiei de avocat şi salariaţilor acestora cu privire la informaţiile cunoscute în exercitarea funcţiilor şi atribuţiilor ce le revin.