Contactați-ne
+40 744 560 307


CONTACT

Luni

09:00 - 17:00

Marți

09:00 - 17:00

Miercuri

09:00 - 17:00

Joi

09:00 - 17:00

Vineri

09:00 - 17:00

Sâmbătă

-

Duminică

-

Adresa

Strada Anastasie Panu, Nr 13 - 15
Bloc Ghica Vodă Parter
Iasi 700044 Romania


parallax background

Scrie-ne un mesaj


    Cabinet Avocat Claudia Bicu Iasi

     

    Avocat Iasi contact

    : Care este cel mai bun avocat Iasi din Baroul Iasi?. Fie ca e vorba de avocat civil Iasi, avocat divort Iasi, avocat comercial Iasi, cel mai bun avocat penal Iasi, avocat accidente rutiere sau avocat executare silita Iasi, cel mai bun avocat Iasi este cel care are solutia pentru cazul respectiv, poate obtine datele necesare solutionarii si poate livra solutia catre partile implicate. Cabinet Avocat Iași - Claudia Bicu din Baroul Iași 1) Verificarea cazurilor de nedemnitate cu ocazia reînscrierii în tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei, precum și pe întreaga durată a exercitării acesteia se efectuează de consiliul baroului. În acest scop, consiliul poate desemna un consilier pentru efectuarea cercetării referitoare la cazul de nedemnitate.(2) Consilierul desemnat pentru efectuarea cercetării referitoare la cazul de nedemnitate se poate abține sau poate fi recuzat de avocatul cercetat. Cererea de recuzare se formulează în scris și se judecă de către consiliul baroului, în absența consilierului recuzat.(3) În cazul în care decanul este cel verificat pentru un caz de nedemnitate, acesta nu va participa la ședința consiliului baroului, atribuțiile sale din prezenta procedură urmând a fi preluate de prodecan.(4) În cazul în care unul dintre membrii consiliului baroului este cel verificat pentru un caz de nedemnitate, acesta nu va participa la ședința consiliului baroului cu privire la această procedură.Art. 26^2(1) În cadrul verificării cazului de nedemnitate, consiliul baroului va examina hotărârile judecătorești, respectiv înscrisurile ce privesc condițiile încetării profesiei practicate de către avocatul înscris în tabloul avocaților incompatibili și va aprecia asupra demnității avocatului.(2) Verificarea se efectuează după convocarea în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, a avocatului verificat, trimisă la sediul său profesional. Convocarea se poate face și prin înștiințare în scris, printr-un mijloc de comunicare ce asigură conservarea dovezii și a datei la care s-a făcut înștiințarea, ori prin luarea la cunoștință prin semnătură.(3) Verificarea se efectuează numai după încunoștințarea avocatului cu privire la cazul de nedemnitate prin luarea la cunoștință a conținutului plângerii ori al sesizării. Avocatul verificat poate da explicații scrise.(4) Refuzul de a da curs convocării sau de a prezenta înscrisurile solicitate de către organul care anchetează constituie o încălcare a îndatoririlor profesionale și nu împiedică desfășurarea verificării referitoare la cazul de nedemnitate.(5) În cursul verificărilor, decanul sau consilierul delegat va convoca în vederea ascultării persoana care a formulat plângerea, precum și orice alte persoane ale căror declarații pot elucida cazul, va face verificări de înscrisuri și va culege informații, prin mijloacele prevăzute de lege.(6) După efectuarea verificărilor, consilierul delegat întocmește un referat scris în care va consemna faptele, probele administrate, poziția celui verificat și propunerea privind soluționarea plângerii sau sesizării.(7) Referatul astfel întocmit va fi înregistrat la secretariatul decanului baroului, în cel mult 30 de zile de la primirea însărcinării.Art. 26^3(1) În ședința imediat următoare datei la care referatul a fost înregistrat, consiliul baroului procedează la verificarea cazului de nedemnitate, pe baza referatului și a lucrărilor care au stat la baza întocmirii acestuia.(2) Consiliul baroului poate convoca, prin modalitățile prevăzute de art. 26^2 alin. (2), avocatul verificat, în vederea audierii sale. Refuzul de a da curs convocării nu împiedică desfășurarea verificării referitoare la cazul de nedemnitate.(3) După efectuarea verificărilor, consiliul baroului va hotărî, prin decizie, după caz, menținerea în profesie sau încetarea calității de avocat, potrivit Legii. Decizia se redactează în scris, motivat în fapt și în drept și se semnează de către decanul baroului.(4) Soluția se comunică, în termen de cel mult 15 zile de la luarea deciziei prevăzute la alin. (3), prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin remitere directă, cu luare de semnătură, avocatului verificat, la sediul profesional principal al acestuia, persoanei care a făcut plângerea, la domiciliul declarat de aceasta, precum și, prin adresă de comunicare, președintelui UNBR.(5) În situația în care, în urma verificărilor, se decide excluderea din profesie a avocatului, consiliul baroului va emite o decizie de excludere.(6) Decizia consiliului baroului poate fi atacată, prin contestație, de președintele UNBR și/sau de avocatul în cauză, în termen de 15 zile de la comunicare. Consiliul UNBR va analiza contestația și va hotărî în condițiile Legii.Art. 26^1(1) În fața consiliului baroului avocatul se va înfățișa personal. În cursul ședințelor avocatul poate fi asistat de un alt avocat.(2) Consiliul baroului hotărăște cu majoritate de voturi.(3) Decizia consiliului baroului de încetare a calității de avocat este executorie. Despre încetarea calității de avocat baroul va face mențiunile corespunzătoare în tabloul avocaților.Art. 26^5(1) Contestația împotriva deciziei consiliului baroului se soluționează de Consiliul UNBR Prin contestație pot fi invocate orice motive de fapt sau de drept cu privire la nelegalitatea sau netemeinicia deciziei contestate.(2) Consiliul UNBR va fixa de îndată termen de soluționare a contestației, cu citarea avocatului, a consiliului baroului care a emis decizia de excludere și a celorlalte persoane indicate în cerere și care ar putea furniza informații despre cazul de nedemnitate în care se găsește avocatul.(3) Procedura de citare în fața Consiliului UNBR se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu conținut declarat, la sediul profesional principal al avocatului.(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (3) nu este posibilă, procedura de citare și comunicare se va realiza în conformitate cu regulile privitoare la citarea și comunicarea actelor de procedură cuprinse în Codul de procedură civilă.Art. 26^6(1) În fața Consiliului UNBR avocatul se va înfățișa personal. În cursul ședințelor avocatul poate fi asistat de un alt avocat.(2) Ședința Consiliului UNBR nu este publică, atât în etapa cercetării procesului, cât și în faza dezbaterilor în fond, iar lucrările ședinței se consemnează într-o încheiere.(3) Lipsa părților legal citate nu împiedică judecata, Consiliul UNBR putându-se pronunța pe baza actelor și a dovezilor administrate în cauză, fiind admisibil orice mijloc de probă prevăzut de Codul de procedură civilă.(4) Consiliul UNBR hotărăște cu majoritate de voturi.Art. 26^7(1) Decizia Consiliului UNBR rămasă definitivă are autoritate de lucru judecat față de părți și de organele profesiei.(2) Decizia de excludere pronunțată de Consiliul UNBR se va comunica avocatului în cauză la sediul profesional principal al acestuia, baroului în care avocatul este înscris, precum și președintelui UNBR. Profesia de avocat este libera si independenta, cu organizare si functionare autonoma, in conditiile legii 51/1995 republicata in 2001 si ale statutului profesiei.Profesia de avocet se exercita numai de membrii baroului.In exercitarea profesiei avocatul este independent si se supune numai legii, statutului si eticii profesionale.Avacatul promoveaza si apara drepturile si libertatile omului.Avocatul are dreptul sa asiste sis a reprezinte persoanele fizice si juridice in fata tuturor instantelor, autoritatilor si institutiilor, precum si a altor personae care au obligatia sa permita sis a asigure desfasurarea nestingherita a activitatii avocatului, in conditiile legii.Orice persoana are dreptul sa-si aleaga in mod liber avocatul.In exercitarea dreptului de aparare a avocatul are dreptul si obligatia de a starui pentru realizarea liberului acces la justitie si pentru un process echitabil.Activitatea avocatului se realizeaza prin:• Consultatii si cereri cu character juridic, asistenta si reprezentare juridica in fata organelor de juristictie, de urmarire penala si in fata notarilor publici;• Apararea, reprezentarea cu mijloace juridice specifice si a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice in raporturile cu autoritatile publice, institutiile si cu orice persoana romana sau straina;• Redactarea de acte juridice, cu posibilitatea atestarii identitatii partilor, a continutului si a datei actelor;• Orice alte mijloace si cai proprii exercitarii dreptului de aparare in conditiile legii;In exercitarea profesiei si in legatura cu aceasta avocatul este protejat de lege.Profesia de avocat se exercita, la alegere, in cabinete individuale, cabinete asociate sau societati civile profesionale.In cabinetul individual isi exercita profesia un avocat definitiv, singuri sau impreuna cu alti avocati colaboratori.Cabinetele individuale se pot asocia in scopul exercitarii in comun a profesiei, drepturilor avocatilor titulari ai unor cabinete asociate pastrandu-si caracterul personal si neputand fi cedate.Cabinetele individuale se pot grupa pentru a-si crea facilitate economice comune, pastrandu-si individualitatea in relatiile cu clientii.Societatea civila profesioanala si avocatii care profeseaza in cadrul ei nu pot acorda asistenta juridica persoanelor cu interese contrare.Conditiile asocierii si colaborarii sunt cunoscute intre parti, potrivit legii civile. Raportul civil se naste intre client si societatea civila profesionala indifferent care dintre membrii acestora indeplineste serviciul professional.Cabinetele grupate, cabinetele associate si societatile civile profesionale pot avea si patrimoniu comun.Avocatul poate schimba oricand forma de exercitare a profesiei, poate sa incheie conventii de colaborare cu experti sau alti specialisti, in conditiile legii. Societatile civile profesionale de avocati pot inceia astfel de conventii numai cu acordul unanim al asociatilor.Formele de exercitare a profesiei de avocet pot fi individualizate prin denumire, dupa cum urmeaza:• In cazul cabinetului neindividual – numele avocatului titular, urmat de sintagma cabinet de avocat;• In cazul cabinetelor associate – numele tuturor titularilor, urmate de sintagma cabinete asociate;• In cazul societatilor civile profesionale – numele a cel putin unuia dintre asociati, urmat de una din urmatoarele sintagme si asociatii- societate civila de avocati;• In cazul cabinetelor grupate - numele fiecarui titular de cabinet, urmat de sintagma cabinete de avocati grupate.Conventiile de grupare si de asociere a cabinetelor, actele de constituire a societatilor civile profesionale, precum si conventiile prevazute la art. 6 se incheie in forma scrisa, cu respectarea conditiilor de fond prevazute de lege si de statutul profesiei.Consiliul baroului sesizat verifica indeplinirea conditiilor legale si constatand indeplinirea lor, dispune inregistrarea conventiei si a contractelor societatilor civile profesionale in termen de o luna de la inregistrarea cererii.Impotriva deciziei consiliului baroului orice persoana interesata poate formula plangere la organelle de juristictie profesionala, in conditiile prezentei legi si a statytului profesiei.