The lawyer
promotes and defends the rights, freedoms and
legitimate interests of the client.

Avocat Iasi-Articole

Care este cel mai bun avocat Iasi din barou lasi?. Fie ca e vorba de avocat civil Iasi, avocat divort Iasi, avocat comercial Iasi, cel mai bun avocat penal Iasi, avocat accidente rutiere ori avocat executare silita Iasi, cel mai bun avocat Iasi este cel care are solutia pentru cazul respectiv, poate obtine datele necesare solutionarii si poate livra solutia catre partile implicate. Cabinet Avocat Iași - Claudia Bicu din barou Iași barou este ordinul profesional al avocaților. avocatnet barou Iași este constituit din toți avocații înscriși pe Tabloul Avocaților din Iași, care au sediul profesional principal în localitățile de pe raza acestui județ. avocatnet Toate barou din România, constituite potrivit legilor privind profesia de avocat Iasi, sunt membre de drept ale Uniunii Naționale a barou din România, denumită în continuare barou. avocatnet Cabinet Avocat Iași - Claudia Bicu face parte din barou Iași inca din anul 2006. Orice avocat din Iași, pentru a putea profesa, trebuie să facă parte dintr-un barou, de preferat barou Iași. avocatnet Este posibil ca un avocat dintr-un barou să poată pleda în fața unei instanțe de pe teritoriul unui alt barou. Inființare firmă la Registrul Comerțului Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) ori mai pe scurt Registrul Comerțului este o instituție publică din România, aflată în subordinea Ministerului Justiției. avocatnet Registrul Comerțului este organizat pe 2 niveluri: 1. nivel local reprezentat de cele 42 de oficii teritoriale, organizate în subordinea Oficiului Național al Registrului Comerțului și care funcționează pe lângă fiecare Tribunal. 2. nivel național reprezentat de Oficiul Național al Registrului Comerțului ce funcționează în subordinea Ministerului Justiției. Ideea de inființare firmă reprezintă documentația și taxele pe care Cabinet Avocat Iași - Claudia Bicu le poate face la Registrul Comerțului pentru clienții săi. Daca in schimb ne referim la infiintare firma , timpul este o resursa pretioasa care poate fi valorificata prin colaborarea cu avocat Iasi - Cabinet Avocat Claudia Bicu. Profesia de avocat este libera si independenta, cu organizare si functionare autonoma, in conditiile legii 51/1995 republicata in 2001 si ale statutului profesiei. Profesia de avocet se exercita numai de membrii baroului. In exercitarea profesiei avocatul este independent si se supune numai legii, statutului si eticii profesionale. Avacatul promoveaza si apara drepturile si libertatile omului. Avocatul are dreptul sa asiste sis a reprezinte persoanele fizice si juridice in fata tuturor instantelor, autoritatilor si institutiilor, precum si a altor personae care au obligatia sa permita sis a asigure desfasurarea nestingherita a activitatii avocatului, in conditiile legii. Orice persoana are dreptul sa-si aleaga in mod liber avocatul. In exercitarea dreptului de aparare a avocatul are dreptul si obligatia de a starui pentru realizarea liberului acces la justitie si pentru un process echitabil. Activitatea avocatului se realizeaza prin: • Consultatii si cereri cu character juridic, asistenta si reprezentare juridica in fata organelor de juristictie, de urmarire penala si in fata notarilor publici; • Apararea, reprezentarea cu mijloace juridice specifice si a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice in raporturile cu autoritatile publice, institutiile si cu orice persoana romana sau straina; • Redactarea de acte juridice, cu posibilitatea atestarii identitatii partilor, a continutului si a datei actelor; • Orice alte mijloace si cai proprii exercitarii dreptului de aparare in conditiile legii; In exercitarea profesiei si in legatura cu aceasta avocatul este protejat de lege. Profesia de avocat se exercita, la alegere, in cabinete individuale, cabinete asociate sau societati civile profesionale. In cabinetul individual isi exercita profesia un avocat definitiv, singuri sau impreuna cu alti avocati colaboratori. Cabinetele individuale se pot asocia in scopul exercitarii in comun a profesiei, drepturilor avocatilor titulari ai unor cabinete asociate pastrandu-si caracterul personal si neputand fi cedate. Cabinetele individuale se pot grupa pentru a-si crea facilitate economice comune, pastrandu-si individualitatea in relatiile cu clientii. Societatea civila profesioanala si avocatii care profeseaza in cadrul ei nu pot acorda asistenta juridica persoanelor cu interese contrare. Conditiile asocierii si colaborarii sunt cunoscute intre parti, potrivit legii civile. Raportul civil se naste intre client si societatea civila profesionala indifferent care dintre membrii acestora indeplineste serviciul professional. Cabinetele grupate, cabinetele associate si societatile civile profesionale pot avea si patrimoniu comun. Avocatul poate schimba oricand forma de exercitare a profesiei, poate sa incheie conventii de colaborare cu experti sau alti specialisti, in conditiile legii. Societatile civile profesionale de avocati pot inceia astfel de conventii numai cu acordul unanim al asociatilor. Formele de exercitare a profesiei de avocet pot fi individualizate prin denumire, dupa cum urmeaza: • In cazul cabinetului neindividual – numele avocatului titular, urmat de sintagma cabinet de avocat; • In cazul cabinetelor associate – numele tuturor titularilor, urmate de sintagma cabinete asociate; • In cazul societatilor civile profesionale – numele a cel putin unuia dintre asociati, urmat de una din urmatoarele sintagme si asociatii- societate civila de avocati; • In cazul cabinetelor grupate - numele fiecarui titular de cabinet, urmat de sintagma cabinete de avocati grupate. Conventiile de grupare si de asociere a cabinetelor, actele de constituire a societatilor civile profesionale, precum si conventiile prevazute la art. 6 se incheie in forma scrisa, cu respectarea conditiilor de fond prevazute de lege si de statutul profesiei. Consiliul baroului sesizat verifica indeplinirea conditiilor legale si constatand indeplinirea lor, dispune inregistrarea conventiei si a contractelor societatilor civile profesionale in termen de o luna de la inregistrarea cererii. Impotriva deciziei consiliului baroului orice persoana interesata poate formula plangere la organelle de juristictie profesionala, in conditiile prezentei legi si a statytului profesiei. Barourile si Uniunea Avocatilor din Romania asigura exercitarea calificata a dreptului la aparare, competenta si disciplina profesionala, protectia demnitatii si onoarei membrilor sai. Baroul asigură asistenţa judiciară în toate cazurile în care apărarea este obligatorie potrivit legii, precum şi la cererea instanţelor de judecată, a organelor de urmărire penală sau a organelor administraţiei publice locale în cazurile în care acestea apreciază că persoanele se găsesc în imposibilitate vădită de a plăti onorariul. (2) În cazuri de excepţie, dacă drepturile persoanei lipsite de mijloace materiale ar fi prejudiciate prin întârziere, decanul baroului poate aproba acordarea de asistenţă gratuit ă. (3) Baroul organizează servicii de asistenţă judiciară la sediile tuturor instanţelor de judecată din judeţ, care asigură asistenţa juridică, şi la organele de urmărire penală locale, conduse de câte un avocat definitiv, numit de consiliul baroului, şi coordonate de un membru al consiliului. Art. 69. - (1) În cauzele în care asistenţa judiciară este acordată din oficiu la cererea instanţelor de judecată sau a organelor de urmărire penală, plata onorariilor se face din fondurile Ministerului Justiţiei. (2) În cauzele în care asistenţa judiciară este acordată din oficiu la cererea organelor administraţiei publice locale, plata onorariilor se face din fondurile acestor organe. CAPITOLUL VI Răspunderea disciplinară Art. 70. - (1) Avocatul răspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi sau ale statutului, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale baroului sau ale uniunii, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale instituţiei. (2) Avocatul care conduce asistenţa judiciară de pe lângă fiecare instanţă este obligat să sesizeze în scris consiliului baroului faptele comise de orice avocat, în condiţiile prevederilor alin. (1). (3) Instanţele judecătoreşti şi parchetele Ministerului Public sunt obligate să înainteze consiliului baroului orice plângere făcută împotriva unui avocat şi să îl înştiinţeze despre orice acţiune de urmărire penală sau de judecată pornită împotriva unui avocat. Art. 71. - (1) Anchetarea abaterii şi exercitarea acţiunii disciplinare sunt de competenţa consiliului baroului. (2) Anchetarea abaterii şi exercitarea acţiunii disciplinare privind pe membrii organelor de conducere ale uniunii şi pe decanii barourilor sunt de competenţa comisiei permanente a uniunii. (3) Membrii comisiei permanente care sunt anchetaţi nu pot participa la dezbaterile privind luarea deciziei de exercitare a acţiunii disciplinare. (4) În toate cazurile acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii abaterii. Art. 72. - În cadrul fiecărui barou se organizează şi funcţionează o comisie de disciplină care judecă, în primă instanţă şi în complet de 3 membri, abaterile disciplinare săvârşite de avocaţii din acel barou. (2) În cadrul Uniunii Avocaţilor din România funcţionează Comisia Superioară de Disciplină, independentă de conducerea uniunii, care judecă: a) ca instanţă de fond, în complet de 3 membri, abaterile membrilor organelor de conducere ale uniunii şi ale decanilor barourilor; b) ca instanţă de recurs, în complet de 5 membri. (3) Recursul declarat împotriva deciziei Comisiei Superioare de Disciplină, ca instanţă de fond, este judecat de consiliul uniunii, constituit ca instanţă disciplinară în plenul său, mai puţin cel în cauză. (4) Procedura judecării abaterilor este prevăzută în statut şi se completează cu prevederile Codului de procedură civilă. Art. 73. - (1) Sancţiunile disciplinare sunt: a) mustrarea; b) avertismentul; c) amenda de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, care se face venit la bugetul baroului. Plata amenzii se va face în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii disciplinare. Neachitarea în acest termen atrage suspendarea de drept din exerciţiul profesiei, până la achitarea sumei; d) interdicţia de a exercita profesia pe o perioadă de la o lună la un an; e) excluderea din profesie. (2) În perioada interdicţiei avocatul nu poate presta sub nici o formă asistenţă juridică, nu poate face uz de calitatea de avocat şi nu poate participa la activitatea organelor profesiei. (3) Împotriva deciziei disciplinare pot declara recurs persoana interesată, decanul baroului şi preşedintele uniunii, în termen de 15 zile de la comunicare. Art. 74. - (1) În caz de abatere evidentă şi gravă, instanţa disciplinară poate lua măsura suspendării avocatului din exerciţiul profesiei până la judecarea definitivă a cauzei. (2) Împotriva încheierii prin care s-a luat această măsură se poate declara recurs în termen de 5 zile de la comunicare. (3) Recursul este suspensiv de executare şi va fi soluţionat de urgenţă. CAPITOLUL VII Casa de Asigurări a Avocaţilor Art. 75. - (1) În cadrul Uniunii Avocaţilor din România este organizată şi funcţionează Casa de Asigurări a Avocaţilor, în scopul stabilirii şi acordării pensiilor şi ajutoarelor sociale cuvenite avocaţilor şi urmaşilor acestora cu drepturi proprii la pensie, în condiţiile prevăzute de legea specială. (2) Organizarea şi funcţionarea Casei de Asigurări a Avocaţilor se stabilesc de Consiliul Uniunii Avocaţilor din România prin statut. Art. 76. - (1) Sunt membri ai Casei de Asigurări a Avocaţilor toţi avocaţii în activitate, avocaţii pensionari şi urmaşii acestora cu drepturi proprii la pensie şi la ajutoare sociale. (2) Avocatul înscris în barou, cu drept de exerciţiu al profesiei, este obligat să contribuie la constituirea fondului Casei de Asigurări a Avocaţilor. Contribuţia nu poate fi mai mică decât suma stabilită de Consiliul Uniunii Avocaţilor din România, astfel încât să acopere nevoile curente de plată ale Casei de Asigurări a Avocaţilor. Avocaţii pot face parte şi din alte forme de asigurări sociale. Art. 77. - (1) Perioada în care un avocat este deputat sau senator este luată în calcul la stabilirea vechimii în avocatură. Indemnizaţia de parlamentar şi celelalte drepturi băneşti încasate se consideră venituri din profesie şi se iau în calcul la stabilirea pensiei de către Casa de Asigurări a Avocaţilor. (2) Raporturile băneşti între Casa de Asigurări a Avocaţilor şi asigurările sociale de stat se reglementează potrivit legii. Art. 78. - (1) Casa de Asigurări a Avocaţilor are personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu. Sediul său este în municipiul Bucureşti. Patrimoniul său poate fi folosit în activităţi economice producătoare de venituri, în condiţiile legii, cu autorizarea consiliului uniunii. (2) Casa de Asigurări a Avocaţilor poate înfiinţa sucursale sau filiale, în condiţiile şi cu procedura prevăzute în statutul de organizare şi funcţionare a acesteia. Art. 79. - (1) Casa de Asigurări a Avocaţilor este condusă şi administrată de un consiliu format din 5 membri, dintre care 3 avocaţi în activitate şi 2 avocaţi pensionari, aleşi de congres pe o perioadă de 4 ani. (2) Consiliul alege din rândurile sale un preşedinte şi un vicepreşedinte. Art. 80. - (1) Controlul financiar al Casei de Asigurări a Avocaţilor se exercită de către comisia de cenzori, compusă din 3 membri, dintre care 2 avocaţi în activitate şi un avocat pensionar.