Constructia in evidentele fiscale. Autorizatia de construire

avocat Iasi - inscrierea unei constructii in evidentele fiscale

Constructia in evidentele fiscale. Autorizatia de construire

Constructia in evidentele fiscale. Autorizatia de constructie.

Conditionarea inscrierii unei constructii in evidentele fiscale de obtinerea sau de respectarea autorizatiei de construire.

In opinia recurentului, instanta de fond, in mod gresit, a considerat ca inscrierea in evidentele fiscale este conditionata de respectarea autorizatiei de construire. In sprijinul punctului sau de vedere, recurentul invoca prevederile art. 254 al. 9 Cod fiscal.

Interpretarea pe care recurentul o da textului de lege invocat, in sensul ca inscrierea in evidentele fiscale nu este conditionata, in nicio situatie, de obtinerea sau de respectarea autorizatiei de construire, nu poate fi primita, deoarece codul fiscal nu a abrogat dispozitiile Legii 50/1991, care impun, in cazul constructiilor pentru care este necesara obtinerea autorizatiei de construire, drept etapa premergatoare inscrierii in evidentele fiscale, receptionarea acesteia si respectarea documentatiei de executie.

Astfel, din interpretarea coroborata a art. 37 si art. 39 din Legea 50/1991, declararea constructiei in vederea impunerii se efectueaza la terminarea completa, insa constructiile executate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuata receptia la terminarea lucrarilor, potrivit legii, nu se considera finalizate.

Constructia recurentului se afla in aceasta situatie, fiind efectuata cu nerespectarea prevederilor autorizatiei si fara a avea receptia la terminarea lucrarilor efectuata potrivit legii, motive pentru care instanta de fond in mod legal a concluzionat ca refuzul intimatei parate de a o inscrie in evidentele sale este justificat, reclamantul neputand pretinde un drept potrivit definitiei legale precitate (art. 2 al. 1 lit.n) din Legea 554/2004), care sa-i fi fost incalcat, cata vreme nu si-a indeplinit propriile obligatii impuse de lege.

(Curtea de Apel Pitesti, Decizia nr. 2681/R-CONT/05 Iunie 2014)

La data de 11.10.2012, reclamantul a chemat in judecata pe intimatii Primarul Comunei Limanu si Comuna Limanu – prin Primar, solicitand obligarea acestora sa inregistreze in evidentele fiscale ale primariei imobilul constructie, situat in comuna Limanu, sat Vama Veche, judetul Constanta, sa-i elibereze certificatul fiscal si adeverinta de rol, iar in cazul in care refuza sa-si indeplineasca obligatiile, sa li se impuna plata in solidar a penalitatilor de 100 lei/zi de intarziere si stabilirea unui termen de executare.

In motivare, a aratat ca la data de 5.06.2012, a realizat procesul verbal de receptie finala la terminarea lucrarilor pentru imobilul proprietatea lui, situat in comuna Limanu sat Vama Veche si a invitat si reprezentantul primariei, dar acesta nu s-a prezentat. Solicitand inscrierea in evidentele fiscale ale primariei, i s-a raspuns ca se refuza semnarea procesului verbal de receptie, deoarece exista obiectiuni la aceasta.

Prin intampinare, intimatii au solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata, aratandu-se pe larg istoricul litigiilor dintre parti, cu mentiunea ca este intemeiat refuzul de a inregistra imobilul in evidentele fiscale si de rol.

Intimatii au considerat ca procesul verbal de receptie nu este intocmit conform legii, pentru ca vizeaza o cladire ce nu a respectat prevederile autorizatiei de construire, in litigiile purtate anterior intre parti, petentul aratand ca imobilul a fost finalizat in anul 2005.

Tribunalul Arges, Sectia civila, prin Sentinta civila nr.1576/4.03.2013 a respins cererea, retinand urmatoarele:

Prin cererea inregistrata la 12.08.2012, reclamantul a solicitat inregistrarea in evidentele oficiale a imobilului constructie situat in satul Vama Veche, anexand procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.1/5.06.2012. La aceasta cerere i s-a raspuns prin adresa nr.6857/4.09.2012, in care s-a aratat ca nu poate fi semnat de catre reprezentantul Primariei Limanu procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, deoarece nu s-au anexat cartea tehnica a constructiei, declaratia de regularizare, referatul de prezentare, cu atat mai mult cu cat, exista diferente intre constructia pentru care se solicita inregistrarea in evidentele oficiale, locuinta D+P+2E, in proiect se vorbeste de constructie S+P+E+M, iar in realitate constructia executata are regim de inaltime S+P+2E+M.

De asemenea, s-a mai aratat ca deoarece constructia are o suprafata desfasurata de peste 200 mp., la intocmirea procesului verbal de receptie trebuie sa participe si un reprezentant al ISU si datorita clasei constructiei, se impune si prezenta unui reprezentant al Inspectoratului de Stat in Constructii al judetului Constanta.

Lecturand procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.1/5.06.2012 inregistrat sub nr.6857/20.08.2012 la Primaria comunei Limanu, instanta a observat ca la lucrarea modernizare si extindere locuinta D+P+E1+E2+M – pensiune, executata in regie proprie, pentru receptie, au fost prezenti ME, specialist, ing. UB si subing. CM, proiectantul BM – arhitect, BA, SN avocat. Din partea Primariei comunei Limanu nu a participat nicio persoana.

Comisia astfel alcatuita a propus admiterea receptiei la terminarea lucrarilor, ca urmare a verificarii componentelor cartii tehnice a constructiei, a referatului proiectantului si a sentintei civile nr.1205/2011 a Tribunalului Arges. De asemenea, a fost secretar al comisiei de receptie dirigintele de santier-ing.VM.

La data de 1.06.2012, catre Primaria comunei Limanu s-a inaintat comunicarea privind incheierea lucrarilor la imobilul modernizare si extindere locuinta D+P+2E, fiind terminate 100% lucrarile de constructie autorizate si solicitandu-se participarea reprezentantului primariei la receptia pentru terminarea lucrarilor, stabilita la 5.06.2010 ora 10.

Asa cum rezulta din actele aflate la dosar, intre parti s-au derulat nenumarate litigii legate de legalitatea construirii imobilului despre care se face vorbire in procesul verbal de receptie.

Tribunalul a mai observat si ca in autorizatia de construire nr.27/21.04.2004, s-a aprobat executarea lucrarilor de modernizare si extindere locuinta D+P+E+M.

De asemenea, durata de executie a lucrarilor este de 24 luni, calculate de la data inceperii efective, anuntata in prealabil. Asa cum reiese din cererile formulate chiar de petent si din mentiunile aflate in cererea inregistrata sub nr.3047/21.04.2011, imobilul a fost finalizat inca din anul 2005, deoarece atunci s-a inregistrat prima cerere pentru a se intocmit receptia finala si incheierea procesului verbal de receptie finala.

Lecturand adresa nr.1675/4.03.2011, instanta a remarcat ca intimatii s-au adresat Inspectoratului de Stat in Constructii Constanta, aratand ca desi s-a aprobat modernizarea si extinderea locuintei D+P+E+M, privind din exterior, imobilul este o cladire P+2E+M.

Astfel, conform procesului verbal de inspectie incheiat de Inspectoratul de Stat in Constructii Constanta la data de 17.05.2011, stadiul fizic al lucrarilor arata ca acestea sunt finalizate 100%, ca regimul de inaltime al imobilului este D+P+2E+M, iar destinatia constructiei este: locuinta, spatii cazare si alimentatie publica.

Ca urmare a controlului efectuat, s-a constatat ca autorizatia emisa in 2004, nu a fost respectata, in ce priveste regimul de inaltime, executandu-se un etaj in plus.

Chiar daca acest proces verbal a fost anulat prin Sentinta civila nr.1205/2011 a Tribunalului Arges, aceeasi situatie de fapt a fost constatata si prin procesul verbal de inspectie nr.3177/3.05.2006 si ulterior prin alte inscrisuri aflate la dosar.

In conformitate cu dispozitiile art.39 din Legea nr.50/1991, toate constructiile proprietate particulara se declara, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora, dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire.

De asemenea, inainte de aceasta operatiune, beneficiarul autorizatiei de construire este obligat sa regularizeze taxa pentru autorizatie potrivit legii, constatandu-se la art.37 alin.5 ca imobilele pentru care nu a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor potrivit legii, nu se considera finalizate si nu pot fi intabulate in cartea funciara.

In speta, s-a retinut ca data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire este 21.04.2006, iar data la care s-a formulat cererea pentru intocmirea procesului verbal de receptie finala si de inregistrare in evidentele oficiale ale primariei este luna iunie 2012, la 6 ani diferenta, depasindu-se cu mult termenul de 15 zile aratat mai sus.

Aceasta, cu atat mai mult cu cat, imobilul a fost finalizat complet inca din prima jumatate a anului 2005.

Mai mult, procesul verbal de receptie nr.1/2012, nu este legal intocmit cata vreme nu a participat reprezentantul administratiei publice, desemnat de emitentul autorizatiei de construire, conform art.37 alin.2 din Legea nr.50/1991.

Astfel, s-a mai aratat ca lucrarile de constructii autorizate se considera finalizate daca s-au realizat toate elementele prevazute in autorizatie si daca s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor. Nu s-au realizat toate elementele prevazute in autorizatie, aceasta nefiind respectata cu ocazia edificarii imobilului, motiv pentru care, procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nu a fost semnat de emitentul autorizatiei de construire, prin reprezentant.

Art.76 din Ordinul 839/2009 prevede ca anuntarea finalizarii lucrarilor de constructie autorizate trebuie adusa la cunostinta emitentului autorizatiei si Inspectoratului teritorial in Constructii, cu data si ora finalizare.

Or, petentul nu a facut dovada ca ar fi adus la cunostinta Inspectoratului de Stat in Constructii Constanta despre data si ora finalizarii lucrarilor, cu utilizarea formularului model F.15.

De asemenea, tribunalul a mai retinut si ca imobilul este cladire de locuit colectiva, avand destinatie de comert, alimentatie publica, desfasurand si servicii hoteliere, astfel ca pentru acesta art.1 din H.G. nr.1738/2007 prevede obligatia autorizarii/avizarii privind securitatea la incendiu, fiind necesara prezenta unui reprezentant al institutiei de specialitate la incheierea procesului verbal de receptie finala.

Impotriva sentintei civile nr.1576/4.03.2013, a formulat recurs reclamantul, solicitand admiterea acestuia si modificarea sentintei atacate, in sensul obligarii paratilor la inregistrarea in evidentele fiscale si in registrul agricol al comunei Limanu in configuratia actuala a cladirii pe care o detine in satul Vama Veche (configuratie finalizata in primavara anului 2005).

In motivare, se arata ca intr-o interpretare vadit gresita a art.39 din Legea nr.50/1991, republicata, instanta considera ca termenul de 15 zile din acest text ar fi unul de decadere din dreptul de a declara imobilele in vederea impozitarii, iar nu un termen de recomandare, fiind reluate sustinerile gresite ale paratilor privind obligativitatea sa de a asigura participarea reprezentantului autoritatii publice locale la receptia finala.

In realitate, in calitate de investitor, are obligatia de a alcatui o comisie de receptie formata din 5 (cinci) persoane, inclusiv un reprezentant al administratiei publice locale, in conformitate cu dispozitiile art.7 alin.1 din Anexa nr.1 la H.G. nr.273/1994, cu modificarile ulterioare aduse prin H.G. nr.940/2006 si H.G. nr.1303/2007.

Reprezentantul administratiei publice locale a fost invitat prin tipizatul intitulat „Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor” (pus la dispozitie de catre Serviciul de Urbanism), din 1 iunie 2012, insa acesta a fost singurul membru al Comisiei de receptie care nu s-a prezentat la intrunirea acesteia din data de 5 iunie 2012.

In conformitate cu dispozitiile art.13 alin.2 la Anexa 1 a aceleiasi H.G. nr.273/1994 comisia de receptie poate functiona in prezenta a 2/3 dintre membrii numiti ai acesteia.

La data convocarii, 5.06.2012, s-au prezentat 4 dintre cei 5 membri ai Comisiei, astfel incat s-a constatat ca aceasta poate functiona in mod legal. Membrii prezenti ai comisiei, dintre care 3 (trei) specialisti independent,i au hotarat in unanimitate aprobarea receptiei finale.

Mai mult, arata petentul, procesul verbal de receptie finala nu a fost atacat, deci este un act perfect valabil, iar in ceea ce priveste posibilitatea aplicarii de sanctiuni contraventionale se poate observa ca a intervenit de mult implinirea termenului de prescriptie a aplicarii acestora, prin raportare la termenul real de finalizare al cladirii-primavara anului 2005.

In realitate, considerentele de mai sus nu au nicio influenta in solutionarea cauzei, aplicabile fiind prevederile art.254 Cod fiscal si art.62 din Normele de aplicare ale acestui act normativ.

Asadar, nu numai ca inscrierea unei cladiri in evidentele administratiei publice locale nu poate fi conditionata de incadrarea in termenul de 15 zile sau de indeplinirea unor proceduri inexistente, dar ea reprezinta o obligatie chiar daca in speta nu ar fi existat nici autorizatie de construire.

In concluzie, arata petentul, obligatia sa de a plati impozit prin raportare la dimensiunile actuale ale cladirii, care a fost modificata prin extindere, nu este conditionata de nicio dispozitie legala.

La data de 29 mai 2014, paratii Primarul Comunei Limanu si Comuna Limanu prin Primar au formulat intampinare, solicitand respingerea recursului ca nefondat.

In considerente au aratat ca acest demers judiciar este menit ca, pe o cale ocolita, sa eludeze dispozitiile legale ce reglementeaza aspectele legate de edificarea in mod legal a unui imobil, pe baza unei autorizatii eliberate de autoritati, precum si receptionarea sa, cu respectarea conditiilor prevazute de lege, dupa finalizarea acesteia, receptie care presupune participarea tuturor organelor in drept, care verifica astfel in ce masura a fost respectata autorizatia de construire de catre beneficiar.

Reclamantul cunoaste faptul ca la adresa mentionata in cuprinsul actiunii, comuna Limanu, sat Vama Veche, a edificat o constructie fara respectarea autorizatiei de construire, eliberata in mod legal de autoritatile publice locale, atat in ceea ce priveste dimensiunea sa pe orizontala, cat si pe verticala, respectiv depasind cu 219 mp. suprafata construita la sol si edificand inca un nivel fata de cel autorizat, cu atat mai mult cu cat constructia se afla pe domeniul public al comunei.

Pe rolul instantelor de judecata exista un dosar civil inca din anul 2007, in care se disputa aceste aspecte, instanta fiind investita in mod expres cu granituirea proprietatilor, dar si cu o cerere a paratilor de revendicare si demolare a constructiei ce face obiectul litigiului, edificat cu nerespectarea autorizatiei de construire nr.27/2004, dar si cu incalcarea domeniului public al autoritatii publice locale. Dosarul a parcurs mai multe cicluri procesuale, in prezent fiind casat de Tribunalul Constanta si trimis spre rejudecare la Judecatoria Mangalia, de unde a fost stramutat la Judecatoria Iasi (dosarul civil nr.17775/245/2012, cu termen de judecata la data de 15.09.2014).

In dorinta de a intra intr-o asa zisa legalitate cu constructia sa, reclamantul a mai promovat o alta actiune pe rolul Tribunalului Arges, respectiv dosarul nr.243/105/2012, in care a solicitat obligarea autoritatilor publice locale sa-i intocmeasca un proces verbal de receptie finala pentru acelasi imobil ca si cel din prezentul litigiu. Dosarul a fost stramutat la Tribunalul Ploiesti, unde reclamantul a renuntat la judecata cererii.

Autoritatile locale si cu atat mai putin instanta de judecata nu poate dispune inregistrarea in rolul fiscal a unui imobil edificat fara respectarea normelor legale in vigoare, in ceea ce priveste autorizarea edificarii sale.

Conform Planului General de Urbanism aprobat, potrivit legii, regimul maxim de inaltime admis in zona este de P+1+mansarda. Fara a tine cont insa de faptul ca autorizatia de constructie constituie actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor, reclamantul, ca persoana fizica si ca administrator al S.C. BN 2003 S.R.L. a construit un imobil D+P+2 etaje + mansarda.

Mai mult decat atat, depasirea pragului de inaltime admis de autoritatea locala a fost numai un inceput de incalcare a prevederilor legale, deoarece a urmat si depasirea in latime si lungime a constructiei edificate, ajungandu-se chiar la extinderea constructiei pe drumul public.

Cele de mai sus mentionate au fost constatate si prin procesul verbal de inspectie nr.3177/3.05.2006, intocmit de I.S.C. Constanta si prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr.3325/5.05.2006, emis de I.S.C. Constanta.

De asemenea, in urma controlului realizat pe tot litoralul romanesc, in anul 2011, de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului-Inspectoratul de Stat in Constructii-Inspectoratul Judetean in Constructii Constanta a fost intocmit si procesul verbal de inspectie nr.240/17.05.2011, inregistrat la Primaria comunei Limanu sub nr.3774/17.05.2011, prin care se mentioneaza ca s-a realizat „controlul privind legalitatea executiei lucrarilor de modernizare si extindere locuinta D+P+E+M, situata in comuna Limanu, sat Vama Veche, , judetul Constanta, proprietatea d-lui CG, constatandu-se urmatoarele: stadiu fizic al lucrarilor 100% … nu s-au respectat prevederile autorizatiei emise, nu s-a respectat regimul de inaltime din autorizatia de construire nr.27/21.04.2004, executandu-se un etaj in plus”. La capitolul masuri dispuse se mentioneaza: „conform art.2 alin.1 din Legea nr.3/2011, pentru aprobarea O.U.G. nr.41/2010 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei in constructii se va instiinta Directia Generala Lucrari Publice din cadrul M.D.R.T. privind starea de nelegalitate a constructiei si aplicarea art.1 din legea mentionata”.

Se subliniaza ca imobilul in litigiu, edificat de reclamant cu nerespectarea autorizatiei de construire nr.27/2004, se afla amplasat in limita celor 200 metri de la linia de coasta, in apropiere de malul Marii Negre. Masura referitoare la aplicarea art.1 din Legea nr.1/2003 a fost dispusa de insasi Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului – Inspectoratul de Stat in Constructii.

Totodata, se mentioneaza ca din punct de vedere legal, nu este posibila intocmirea unui astfel de proces verbal de receptie finala la acest moment, si de inscriere in rolul fiscal si nici macar eliberarea unei alte autorizatii de construire, si de faptul ca intre reclamant, pe de o parte si autoritatile locale, pe de alta parte, respectiv Comuna Limanu prin Primar si Consiliul Local Limanu, se deruleaza in prezent un litigiu avand ca obiect granituirea imobilelor detinute de aceste parti, respectiv terenul pe care se afla in prezent constructia in litigiu, D+P+2E+M, apartinand reclamantului, si drumul public, proprietatea autoritatilor locale, invecinat cu acesta. In acelasi litigiu autoritatile locale au solicitat demolarea constructiei detinute de reclamant si aflate pe domeniul public-strada si revendicarea corespunzatoare.

Asadar, in privinta procesului verbal intitulat „Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.1/5.06.2012”, se sustine ca acesta nu poate avea nicicum valoarea unui astfel de proces verbal intocmit cu respectarea prevederilor legale in vigoare, cu semnificatia ceruta de Legea nr.50/1991 etc., acesta neatestand in niciun caz respectarea autorizatiei de construire nr.27/2004 eliberata de autoritatile locale catre reclamant pentru o cu totul alta constructie decat cea existenta in prezent la adresa in litigiu.

Participarea reprezentantului legal al autoritatii publice locale este obligatorie (spre deosebire de alti membri ai Comisiei constituite). H.G. nr.273/1994 nu poate fi interpretata astfel in niciun caz, atata timp cat in ierarhia actelor normative legea ocupa un rang superior, iar dupa cum se stie, hotararile de guvern sunt date in aplicarea legii, fara a putea sa le contrazica, fara a putea crea reguli noi, in afara legii.

Art.10 din H.G. nr.273/1994, invocat de reclamant, prevede ca „La receptia cladirilor cu inaltimea de peste 28 m, cu sali aglomerate, cu capacitate pentru mai mult de 150 persoane, a hotelurilor, a spitalelor, caminelor pentru copii si batrani sau a altor cladiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure, investitorii sunt obligati ca in comisiile de receptie sa includa si o persoana desemnata de inspectiile teritoriale din cadrul Comandamentului trupelor de pompieri si care va fi solicitata in scris de catre investitor.

Numele persoanei desemnate de inspectiile teritoriale ale Comandamentului trupelor de pompieri va fi comunicat in scris investitorului in intervalul de timp de la primirea solicitarii pana la data intrunirii comisiei de receptie”.

Asadar, pentru inregistrarea in evidentele fiscale a cladirilor construite conform Legii nr.50/1991 este necesara intocmirea unor procese verbale de catre autoritatile locale, respectiv cele mentionate la art.254 pct.8 din codul fiscal, articol care arata si cand se intocmesc aceste procese verbale.

In niciun caz nu se poate concluziona ca dispozitiile citate de reclamantul-recurent ar exclude aplicarea dispozitiilor cuprinse in Legea nr.50/1991 si chiar si de instanta de fond.

Curtea, analizand recursul formulat prin prisma motivelor invocate, a apararilor formulate si a dispozitiilor legale incidente, sub toate aspectele, conform art. 3041 C.proc.civ., constata ca recursul este nefondat, din urmatoarele considerente:

O prima critica se refera la constatarea instantei de fond a nelegalitatii procesului verbal de receptie nr. 1/2012.

Sustinerea recurentului, ca prezenta reprezentantului administratiei publice locale nu era necesara, cata vreme au fost prezenti 2/3 dintre membrii comisiei, nu poate fi primita.

Conform art. 13 al. 2 din HG 273/1994, comisia de receptie poate functiona numai in prezenta a cel putin 2/3 din membrii numiti ai acesteia.

Aceasta dispozitie legala nu se aplica izolat, desprinsa din contextul din care face parte, ci trebuie sa se tina seama si de alte dispozitii incidente. Astfel, art. 7 din acelasi act normativ prevede ca din comisie obligatoriu vor face parte un reprezentant al investitorului si un reprezentant al administratiei publice locale pe teritoriul careia este situata constructia. Legea, actul normativ cu forta juridica superioara, in aplicarea careia a fost edictata hotararea de guvern mentionata, prevede, de asemenea, ca receptia la terminarea lucrarilor se face cu participarea reprezentantului administratiei publice, desemnat de emitentul autorizatiei de construire(art. 37 al. 2 din Legea 50/1991).

Asadar, aceste texte se aplica impreuna, in mod coroborat, iar fata de caracterul imperativ al prezentei in comisie a reprezentantului administratiei publice locale, asa cum o impune art. 37 al. 2 din Legea 50/1991 si art. 7 din HG, rezulta ca lipsa acestuia afecteaza insasi validitatea receptiei, cu exceptia situatiei in care este vorba de un refuz nejustificat de a participa la aceasta.

In cauza, reclamantul a comunicat incheierea executiei lucrarilor catre Primaria Limanu la data de 01. 06 2012, solicitand participarea reprezentantului Primariei la receptia la terminarea lucrarilor la data de 05.06.2012, ora 10.

Cu toate acestea, intrunirea si activitatea comisiei de receptie a avut loc, asa cum rezulta din procesul verbal nr. 1la data de 01.06.2012 (mentionata in tot cuprinsul procesului verbal, la punctele 1 si 8), adica la aceeasi data la care reclamantul a finalizat lucrarile si a anuntat primariei acest lucru.

Dincolo de acest aspect, chiar si in conditiile in care comisia de receptie s-ar fi intrunit la data mentionata in titlul procesului verbal (5.06.2012), neparticiparea reprezentantului autoritatii locale la aceasta si, ca un corolar, refuzul de inscriere in evidentele oficiale a imobilului edificat de reclamant nu constituie un refuz nejustificat in sensul prevederilor legale, care sa poata fi cenzurat pe cale judiciara.

Astfel, un refuz nejustificat de solutionare a cererii presupune, potrivit art. 2 al. 1 lit.i) din Legea 554/2004, exprimarea explicita, cu exces de putere, a vointei de a nu rezolva cererea unei persoane. Excesul de putere este definit ca fiind exercitarea dreptului de apreciere al autoritatilor publice prin incalcarea limitelor competentei prevazute de lege sau prin incalcarea drepturilor si libertatilor cetatenilor (art. 2 al. 1 lit.n) din aceeasi lege).

Verificand conditiile de existenta a refuzului nejustificat, Curtea retine ca acestea nu se regasesc in cauza, deoarece paratii Comuna Limanu si Primarul acesteia in solutionarea cererii reclamantului, si-au exercitat dreptul de apreciere in limitele competentei instituite de lege si fara a incalca vreun drept al acestuia.

Prin procesul verbal de inspectie nr. 3177/03.05.2006 incheiat de Inspectoratul de Stat in Constructii s-a constatat ca imobilul constructie nu respecta prevederile autorizatiei de construire si s-a dispus ca Primaria Limanu sa nu receptioneze constructia decat in conditiile prevazute de Legea 50/1991 (art. 28) si Ordinul 1430/2005 (art. 50).

In acest context, neparticiparea reprezentantului Primariei Limanu la receptia la terminarea lucrarilor la imobilul reclamantului nu reprezinta un refuz nejustificat, ci este determinat de imprejurarile mentionate.

Potrivit art. 1 din HG 273/1994, scopul receptiei este de a certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie.

In cauza, prin actul incheiat de catre reclamant si ceilalti membri ai comisiei, intitulat procesul verbal de receptie, un atare scop nu avea cum sa fie atins, deoarece constructia nu respecta prevederile documentatiei de executie, aspect care rezulta din actele emise de-a lungul timpului de catre institutiile si persoanele abilitate abilitate, depuse la dosarul cauzei.

De altfel, motivarea admiterii receptiei de catre comisia de receptie se bazeaza pe trei elemente: verificarea documentelor componente ala cartii tehnice, verificarea referatului proiectantului si Sentinta civila nr. 1205/2011 (punctul 6 din procesul verbal).

Curtea constata ca, din referatul proiectantului, depus la dosarul de fond al fila 314, rezulta ca nu s-a respectat proiectul initial, fiind aduse modificarile sesizate prin procesul verbal de inspectie nr. 3177/03.05.2006 incheiat de Inspectoratul de Stat in Constructii Constanta, recomandandu-se totusi admiterea receptiei, intrucat sunt respectate cerintele de calitate a lucrarilor.

Cu toate acestea, Sentinta civila nr. 1205/2011 pe care se intemeiaza, intre altele, receptia, nu era irevocabila la data efectuarii acesteia, iar in contenciosul administrativ declararea recursului suspenda de drept executarea, potrivit art. 20 al. 2 din Legea 554/2004. Ulterior aceasta hotarare judecatoreasca a fost casata in totalitate, ca urmare a admiterii recursului declarat impotriva acesteia si trimiterii cauzei spre rejudecare, prin Decizia Curtii de Apel Pitesti nr. 1546/2013. Nici la data solutionarii prezentei cauze litigiul respectiv nu a fost finalizat, astfel incat receptia nu se putea intemeia pe o hotarare judecatoreasca ale carei efecte nu se puteau produce, fiind suspendate de drept la acea data.

Ce-a de-a doua critica din recurs se refera la faptul ca instanta de fond in mod gresit, in opinia recurentului, a considerat ca inscrierea in evidentele fiscale este conditionata de respectarea autorizatiei de construire. In sprijinul punctului sau de vedere, recurentul invoca prevederile art. 254 al. 9 C.fisc.

Curtea observa, in primul rand, ca prevederile legale invocate de recurent impun o obligatie in sarcina proprietarilor de imobile – aceea a declararii cladirilor – fara sa impuna si in sarcina autoritatii locale obligatia de a inscrie imobilele astfel declarate, indiferent de conditiile in care au fost realizate. Astfel, textul de lege stipuleaza ca declararea cladirilor in vederea impunerii si inscrierea acestora in evidentele autoritatilor administratiei publice locale reprezinta o obligatie legala a contribuabililor care detin in proprietate aceste imobile, chiar daca ele au fost executate fara autorizatie de construire.

Din faptul ca proprietarii au obligatie declararii constructiilor, in vederea impunerii, nu rezulta in mod automat obligatia autoritatii locale de a inscrie constructia astfel declarata in evidentele fiscale. Declaratia proprietarului nu este suficienta prin ea insasi pentru a conduce la inscrierea in evidentele fiscale, ci autoritatea procedeaza la analizarea ei in functie de cadrul legal incident.

Interpretarea pe care recurentul o da textului de lege invocat, in sensul ca inscrierea in evidentele fiscale nu este conditionata, in nicio situatie, de obtinerea sau de respectarea autorizatiei de construire, nu poate fi primita, deoarece codul fiscal nu a abrogat dispozitiile Legii 50/1991, care impun, in cazul constructiilor pentru care este necesara obtinerea autorizatiei de construire, drept etapa premergatoare inscrierii in evidentele fiscale, receptionarea acesteia si respectarea documentatiei de executie.

Astfel, din interpretarea coroborata a art. 37 si art. 39 din Legea 50/1991, declararea constructiei in vederea impunerii se efectueaza la terminarea completa, insa constructiile executate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuata receptia la terminarea lucrarilor, potrivit legii, nu se considera finalizate.

Constructia recurentului se afla in aceasta situatie, fiind efectuata cu nerespectarea prevederilor autorizatiei si fara a avea receptia la terminarea lucrarilor efectuata potrivit legii, motive pentru care instanta de fond in mod legal a concluzionat ca refuzul intimatei parate de a o inscrie in evidentele sale este justificat, reclamantul neputand pretinde un drept potrivit definitiei legale precitate (art. 2 al. 1 lit.n) din Legea 554/2004), care sa-i fi fost incalcat, cata vreme nu si-a indeplinit propriile obligatii impuse de lege.

In aceste conditii, cererea reclamantului nu putea fi admisa, deoarece unul din principiile de baza care sta la baza desfasurarii activitatii in administratia publica este principiul legalitatii, conform caruia activitatea autoritatilor administrative trebuie sa se desfasoare pe baza legii si in conformitate cu legea, urmarindu-se organizarea executarii si executarea in concret a acesteia.

In consecinta, pentru aceste motive, Curtea a respins recursul ca nefondat.


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]