Rol fiscal. Certificat de atestare fiscala pt teren in litigiu

cabinet avocat claudia bicu iasi - autoritatea administrativa

Rol fiscal. Certificat de atestare fiscala pt teren in litigiu

Rol fiscal. Certificat de atestare fiscala pt teren in litigiu.

Autoritatea administrativa careia ii revine obligatia de a realiza formalitatile de inscriere in rolul fiscal si de emitere a certificatului de atestare fiscala pentru un teren in litigiu.

Art. 8 din Legea nr.554/2004, republicata

In ceea ce priveste critica vizand fondul cauzei, Curtea a apreciat-o ca justificata, in raport de documentele pe care intimatele reclamante le-au depus in sustinerea solicitarii lor.

Astfel, lecturand continutul titlului de proprietate nr.76524/07.08.1995, Curtea constata ca terenul in suprafata de 3.700 mp, regasit la lit. A) – suprafata primita in extravilan, este mentionat ca fiind situat pe teritoriul satului Oarja, comuna Oarja, iar nu pe teritoriul comunie Bradu.

Asadar, in mod corect recurentul a refuzat inscrierea acestei suprafete in Registrul agricol al acestei comune si deschiderea rolului agricol ori fiscal.

Din aceasta perspectiva se constata ca terenul in litigiu a ramas ca fiind pozitionat in cadrul structurii administrative a comunei Oarja.

Expertiza tehnica efectuata in cauza de expert tehnic ing. MC, nu poate fi luata in considerare, atata vreme cat nu este insotita de documente care sa justifice ca terenul identificat face parte din teritoriul afectat Primariei Bradu.

Schita intocmita are vecinatatile prevazute in titlul de proprietate, dar nu este insotita de documentele care au condus la stabilirea acestei suprafete ca facand parte din perimetrul asupra caruia sa dispuna primaria comunei Bradu.

Asadar, in lipsa documentelor care sa statueze ca autoritatea administrativa careia ii revine obligatia de a realiza formalitatile cerute de intimatele reclamante este primaria Comunei Bradu, nu poate fi primita sustinerea acestora referitoare la faptul ca prin refuzul acesteia au fost cenzurate actele lor de proprietate, atata vreme cat dovedesc contrariul celor afirmate de intimatele reclamante.

(Curtea de Apel Pitesti, Decizia nr. 2604/R-CONT/29 Mai 2014)

Prin cererea inregistrata la 17.01.2012, reclamantele NCC, COM si DC au chemat in judecata pe paratii Comuna Bradu – prin Primar, Primarul Comunei Bradu si Consiliul Local al Comunei Bradu, solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta in cauza sa se dispuna obligarea paratilor la inscrierea in rolul fiscal a imobilului teren in suprafata d e 3700 mp., situat in extravilanul Comunei Bradu, la emiterea certificatului de atestare fiscala pentru acest imobil si la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea cererii au aratat ca au calitatea de mostenitori ai defunctei DI, care a fost proprietara terenului mentionat anterior conform titlului de proprietate nr.76524/07.08.1995, calitate in temeiul careia au solicitat inscrierea la rolul fiscal al Comunei Bradu.

Totodata, s-a aratat ca prin sentinta civila nr.7019/2010 pronuntata de Judecatoria Timisoara, ramasa irevocabila prin decizia civila nr.1243/R/2010 a Tribunalului Timis s-a respins actiunea Comisiei Locale de Fond Funciar prin care s-a solicitat anularea titlului de proprietate emis pe numele defunctei DI.

In acest context au solicitat Primariei Bradu, cu adresa nr.11802/13.11.2011 inscrierea la rolul fiscal a terenului mentionat in titlu.

Prin intampinarea din data de 26.11.2012 paratii au solicitat respingerea actiunii reclamantelor, invocand in principal exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Comunei Bradu prin Primar si Consiliului Local Bradu, intrucat, fiind autoritati deliberative ale administratiei publice locale nu au atributii dintre cele vizand obiectul cererii reclamantelor.

Astfel, au aratat ca singura autoritate cu atributii in acest domeniu este autoritatea executiva, respectiv Primarul Comunei Bradu.

Pe fondul cauzei, au aratat ca cererea este nefondata intrucat terenul cuprins in titlul de proprietate emis pe numele defunctei DI, in suprafata de 3700 mp., situat in pct.”Autostrada” se gaseste pe raza comunei Oarja si nu pe raza comunei Bradu.

Se sustine ca reclamantele nu au fost in masura sa ataseze un extras de carte funciara ori un alt document cu forta probanta, din care sa rezulte amplasamentul suprafetei ce face obiectul prezentei cereri pe raza comunei Bradu.

Tribunalul Arges prin sentinta nr.3073/28.05.2013 a admis in parte actiunea reclamantelor numai fata de paratul Primarul Comunei Bradu, pe care l-a obligat sa dispuna inscrierea terenului de 3700 mp, proprietatea acestora, in rolul fiscal si sa emita certificatul de atestare fiscala, respingand cererea de acordare a cheltuielilor de judecata.

Pentru a se pronunta in sensul aratat, instanta de fond a retinut in ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Comunei Bradu prin Primarul Comunei Bradu si a Primarului Comunei Bradu netemeinicia acesteia, intrucat potrivit disp. art. 6 alin.1 din OG 28/2008 primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti iau masuri pentru intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, pe suport hartie si in format electronic, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante, pentru asigurarea impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum si pentru furnizarea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale.

Pe fondul cauzei, s-a retinut ca la data de 13.11.2011 reclamantele au solicitat Primarului comunei Bradu inscrierea in ROL si emiterea certificatului de atestare fiscala pentru terenul in suprafata de 3700 mp, situat in comuna Bradu, tarlaua 3, p.11, inscris in titlul de proprietate 76524 /1995 emis pe numele autoarei lor. In cuprinsul cererii reclamantele au precizat ca titlul de proprietate a facut obiectul unor litigii , in urma carora nu a fost anulat. La aceasta cerere nu au primit raspuns anterior promovarii prezentului proces, cand, la 24.01.2012, prin adresa 668/2012 au comunicat petentelor ca nu pot inscrie in registrul agricol al comunei Bradu pentru ca terenul se afla pe raza comunei Oarja, iar dispozitivul sentintei civile atasate cererii nu contine dispozitii care sa ii oblige la efectuarea unei astfel de operatiuni.

Or, se retine ca potrivit art. 8 alin.1 din Legea 554/2004 persoana vatamata intr-un drept recunoscut de lege sau intr-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemultumita de raspunsul primit la plangerea prealabila sau care nu a primit niciun raspuns in termenul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanta de contencios administrativ competenta, pentru a solicita anularea in tot sau in parte a actului, repararea pagubei cauzate si, eventual, reparatii pentru daune morale. De asemenea, se poate adresa instantei de contencios administrativ si cel care se considera vatamat intr-un drept sau interes legitim al sau prin nesolutionarea in termen sau prin refuzul nejustificat de solutionare a unei cereri, precum si prin refuzul de efectuare a unei anumite operatiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim.

In cauza, s-a constatat ca prin raspunsurile la interogatoriul administrat de instanta paratii au aratat ca nu sunt de acord cu inscrierea terenului in rol si nici cu eliberarea certificatului de atestare fiscala. Prin intampinare au prezentat motivele acestui refuz.

Din analiza certificatului de mostenitor 68/2008 a rezultat ca reclamantele sunt mostenitoarele autoarei DI, ca in masa succesorala a acesteia au ramas mai multe bunuri, printre care si terenul de 3700 mp, t.3, p.11, din extravilanul comunei Oarja, sat Oarja ,dobandit prin titlul de proprietate 76524/1995 emis de CJFF Arges. Titlul de proprietate a fost contestat de CLFF Bradu , sustinandu-se ca terenul se afla pe raza comunei Bradu, ca a fost inscris in patrimoniul CAP Bradu, ca pentru aceasta s-a reconstituit dreptul de proprietate locuitorilor comunei Bradu si ca actul a fost emis in baza Hot.4/1991, ce a fost anulata de Curtea de Apel Pitesti. Prin sentinta civila nr. 7019/2010 irevocabila cererea a fost respinsa, prin admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale active si a exceptiei lipsei de interes astfel ca in prezent titlul este valabil.

Din cuprinsul raportului de expertiza efectuat in cauza a rezultat ca terenul se afla pe raza administrativa a comunei Bradu. S-a sustinut de catre expert ca acesta se suprapune cu terenurile pe care CLFF Bradu a facut puneri in posesie, ca Primaria Bradu nu a prezentat documente din care sa rezulte persoanele puse in posesie.

Instanta a retinut ca, potrivit art. 3 din OG nr. 28/2008, registrul agricol constituie documentul oficial de evidenta primara unitara, in care se inscriu date cu privire la gospodariile populatiei. In conditiile in care reclamanta are titlu de proprietate asupra terenului neanulat primaria nu putea refuza inscrierea acestui teren in registrul agricol, deoarece in prezent, cum nu s-au prezentat acte care sa ateste punerile in posesie ale altor persoane, prezumtia de proprietate este in favoarea reclamantei.

Pentru aceste motive, in baza art.8 din Legea 554/2004, tribunalul a admis in parte actiunea, numai fata de paratul Primarul Comunei Bradu, pe care l-a obligat sa dispuna inscrierea terenului de 3700 mp, situat in comuna Bradu, tarlaua 3, parcela 11, cu vecinatati: N-autostrada, E-SB, S-Arpechim, V-ED, proprietatea reclamantelor, in rolul fiscal si emiterea certificatului de atestare fiscala.

Avand in vedere ca actiunea a fost admisa, culpa procesuala apartinand paratilor, in baza art. 274 Cod procedura civila, tribunalul a respins cererea de acordare a cheltuielilor de judecata formulata de parati prin intampinare.

Impotriva acestei sentinte s-a formulat recurs in termen legal de catre paratul Primarul Comunei Bradu, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie in sensul ca in mod gresit instanta de fond a admis cererea reclamantelor, fara a analiza documentele depuse in cauza.

Astfel, s-a sustinut ca instanta a dispus efectuarea unei expertize tehnice pentru identificarea terenului in litigiu si, desi s-au facut obiectiuni la completarea raportului de expertiza intocmit de expert MC, prin care s-a aratat ca expertul nu si-a justificat in niciun fel concluzia la care a ajuns prin argumente de ordin tehnic, instanta de fond a respins obiectiunile.

Totodata, s-a criticat faptul ca instanta de fond si-a intemeiat solutia pe argumente de ordin juridic, ce nu au aplicabilitate in speta in sensul ca, obiectul cauzei il reprezinta inscrierea terenului la rolul fiscal al Comunei Bradu, iar instanta a motivat admiterea actiunii pe disp.art.3 din OG nr.28/2008, act normativ ce reglementeaza modalitatea de tinere a registrului agricol.

Sub acest aspect se sustine ca hotararea este si nemotivata, constituind motiv de casare cu trimitere spre rejudecare a pricinii.

O alta critica se refera la faptul ca atat din cuprinsul titlului de proprietate nr.76524/07.08.1995 emis pe numele autoarei intimatelor, cat si din certificatul de mostenitor nr.68/25.07.2008 rezulta, fara echivoc, faptul ca suprafata extravilana de 2700 mp. situata in pct.”Autostrada” se gaseste pe raza Comunei Oarja, iar nu pe raza comunei Bradu. Mai mult, din evidentele Comunei Bradu nu rezulta ca pe numele autoarei a existat deschis rol agricol ori fiscal pentru niciun fel de imobil la care recurentul sa se raporteze.

Se mai sustine ca daca terenul s-ar afla pe raza Comunei Bradu ar trebui sa faca parte din cele 194 ha. ce au format obiectul deciziei nr.2320/R/19.09.2001 pronuntata de Curtea de Apel Pitesti, prin care s-a statuat ca hotararea Consiliului Judetean de Fond Funciar Arges nr.4/05.06.1991 prin care o parte dintre terenului fostei A.E.S.C.I.T Cateasca au fost atribuite Comunei Oarja in vederea reconstituirii dreptului de proprietate a fost anulata pentru aceasta suprafata.

In temeiul acestei decizii Comisia Locala de Fond Funciar Bradu a procedat la punerea in posesie in perimetrul celor 194 ha. a cetatenilor comunei indreptatiti in punerea in posesie, astfel au rezultat situatii in care actele de proprietate emise s-au suprapus in limita celor 194 ha cu actele de proprietate emise de Comisia Locala de Fond Funciar Oarja anterior adoptarii deciziei mentionate.

Or, se sustine ca, daca s-ar pune in executare sentinta instantei de fond s-ar afecta dreptul de proprietate al cetatenilor pusi in posesie, care nu sunt parti in prezentul litigiu.

In concluzie, s-a solicitat admiterea recursului, modificarea si respingerea cererii reclamantelor.

In concluziile scrise, depuse la 29 mai 2014, reclamantele au solicitat respingerea prezentei cai de atac, cu motivarea ca refuzul Primarului Comunei Bradu este nejustificat, acesta avand obligatia prevazuta de OG nr.28/2008 de a inregistra imobilul in evidentele agricole si in cele fiscale, in raport si de dispozitiile HG nr.1861/2006.

Totodata, s-a aratat ca Primarul Comunei Bradu nu a adus dovezi din care sa rezulte suprapunerile despre care face vorbire in apararile sale, iar acestuia ii revine sarcina de a da curs cererii si nu de a cenzura actele de proprietate prezentate in justificarea solicitarii adresate acestei institutii.

Curtea, examinand recursul, a retinut ca acesta este fondat, pentru cele ce se vor expune in continuare.

Astfel, in speta s-a constatat ca intimatele-reclamante au solicitat instantei sa dispuna obligarea Primariei Comunei Bradu, prin primar, la inscrierea imobilului teren in suprafata de 3.700 mp, situat in extravilanul comunei Bradu, tarlaua R, parcela 11, judetul Arges, conform certificatului de mostenitor nr.68/2008 si a titlului de proprietate nr.76254/1995 si la emiterea certificatului de atestare fiscala pentru acest imobil.

Intemeierea cererii s-a facut pe dispozitiile art.8 din Legea nr.554/2004, republicata.

Instanta de fond, prin sentinta a carei anulare se solicita, a apreciat ca cererea intimatelor reclamante este justificata in parte, dispunand obligarea recurentului la inscrierea in rolul fiscal a terenului proprietate a acestora, precum si la emiterea certificatului de atestare fiscala.

Motivarea considerentelor pentru care instanta a apreciat in acest sens, s-a facut pe disp. art.3 din OG nr.28/2008, privind registrul agricol, potrivit cu care acesta este documentul oficial de evidenta primara unitara, in care se inscriu date cu privire la gospodariile populatiei.

Recurentul a criticat argumentarea juridica a acestei hotarari, prin faptul ca OG nr.28/2008, ce reglementeaza modalitatea de tinere a Registrului agricol, nu se aplica prezentei cauze, intrucat are un alt obiect, apreciind in acest context ca hotararea este nemotivata.

Cu privire la aceasta critica, pe care instanta o apreciaza ca nefondata, se va sublinia ca la baza obligatiei de inscriere la rolul fiscal si a emiterii certificatului de atestare fiscala, stau tocmai evidentele regasite in Registrul agricol, care fac dovada proprietatii asupra bunurilor proprietarilor de drept.

Astfel, potrivit art. 3 din OG nr.28/2008,”(1) Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenta primara unitara, in care se inscriu date cu privire la gospodariile populatiei si la societatile/asociatiile agricole, precum si la orice alte persoane fizice si/sau juridice care au teren in proprietate/folosinta si/sau animale”.

Iar potrivit art. 6 alin.6 al aceluiasi act normativ,”Registrul agricol constituie:a) sursa de date pentru infaptuirea pe plan local a unor politici in domeniile: fiscal, agrar, al protectiei sociale, edilitar-urbanistic, sanitar, scolar si altele asemenea(..)”

In ceea ce priveste critica vizand fondul cauzei, Curtea o apreciaza, insa, ca justificata, in raport de documentele pe care intimatele reclamante le-au depus in sustinerea solicitarii lor.

Astfel, lecturand continutul titlului de proprietate nr.76524/07.08.1995, Curtea constata ca terenul in suprafata de 3.700 mp, regasit la lit. A) – suprafata primita in extravilan, este mentionat ca fiind situat pe teritoriul satului Oarja, comuna Oarja, iar nu pe teritoriul comunie Bradu.

Asadar, in mod corect recurentul a refuzat inscrierea acestei suprafete in Registrul agricol al acestei comune si deschiderea rolului agricol ori fiscal.

Un alt argument il reprezinta faptul ca Decizia civila nr.2320/2001 a Curtii de Apel Pitesti a statuat ca hotararea Comisiei Judetene de Fond Funciar nr.4/1991, se impune a fi anulata pentru suprafata de 194 hectare, care apartineau Comunei Oarja, context in care Comisia locala de fond funciar Bradu a procedat la punerea in posesie in perimetrul celor 194 ha a cetatenilor indreptatiti carora li s-a stabilit drept de proprietate in cadrul acestei autoritati administrative, imprejurare care a dus la suprapunerea actelor de proprietate cu cele emise de comisia locala de fond funciar Oarja, anterior deciziei nr.2320/2001.

Asadar, cele 194 ha au intrat in circuitul civil, fiind chiar instrainate de persoanele carora li s-a reconstituit drept de proprietate, intrucat titlurile acestora nu au fost anulate.

Din aceasta perspectiva se constata ca nici titlul intimatelor reclamante nu a fost anulat, astfel ca terenul in litigiu a ramas ca fiind pozitionat in cadrul structurii administrative a comunei Oarja.

Expertiza tehnica efectuata in cauza de expert tehnic ing. MC, nu poate fi luata in considerare, atata vreme cat nu este insotita de documente care sa justifice ca terenul identificat face parte din teritoriul afectat Primariei Bradu.

Schita intocmita are vecinatatile prevazute in titlul de proprietate, dar nu este insotita de documentele care au condus la stabilirea acestei suprafete ca facand parte din perimetrul asupra caruia sa dispuna primaria comunei Bradu.

Asadar, in lipsa documentelor care sa statueze ca autoritatea administrativa careia ii revine obligatia de a realiza formalitatile cerute de intimatele reclamante este primaria Comunei Bradu, nu poate fi primita sustinerea acestora referitoare la faptul ca prin refuzul acesteia au fost cenzurate actele lor de proprietate, atata vreme cat dovedesc contrariul celor afirmate de intimatele reclamante.

Fata de considerentele expuse Curtea, in temeiul art.312 alin.1 si 3 C.pr.civ. a admis recursul si a modificat sentinta, in sensul ca a respins cererea.